Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Materiał informacyjny Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chojnicach, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.06.2021 r. o godz. 11ºº w siedzibie Urzędu Skarbowego w Chojnicach przy ul. Młyńskiej 22, w pokoju 401, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Nieżychowice 80A gm. Chojnice, stanowiącej: działki nr 171/48 i 171/49, o powierzchni 0,2009 ha (2009m²), położonej w obrębie geodezyjnym Nieżychowice 0016 km. 1, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Chojnicach V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr SL1C/00027606/7.

Nieruchomość zabudowana budynkiem warsztatowym o powierzchni ok. 264 m². Budynek w zabudowie szeregowej przylegający do innych nieruchomości o zabudowie przemysłowo-usługowej.

Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości wynosi 282 500,00 zł, zaś cena wywoławcza wynosi 75% wartości oszacowanego udziału nieruchomości i jest równa kwocie 211 875,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości, to jest 28 250,00 zł.

Wadium składa się w gotówce przed rozpoczęciem licytacji, albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny.

Wadium można też złożyć na rachunek organu egzekucyjnego, prowadzony przez NBP O/O Gdańsk nr 76 1010 1140 0005 5013 9120 0000. Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna.

Obwieszczenie szczegółowe dostępne na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w zakładce licytacje.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel; 052 396 54 08.

Dodaj ogłoszenie