Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin

Materiał informacyjny Gminy Pelplin

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN
Z dnia 1 kwietnia 2021r.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 roku poz. 293, t. j.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust 2 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, t. j.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pelplinie Uchwały Nr XXVIII/239/21 z dnia 26 marca 2021 zmieniającą Uchwałę Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Pelplin.

Granica opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została przedstawiona na załączniku graficznym do w/w Uchwały. Zmiana Uchwały polega na włączeniu w obszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trzech obszarów: w rejonie skrzyżowania obwodnicy (Aleja Kociewska) z ulicą Sambora i z ulicą Podgórną, oraz w rejonie ulicy Kościuszki w celu uwzględnienia wniosków właścicieli działek nr: 90/25, 101/2, 101/3 i 101/4 w obrębie geodezyjnym miasto Pelplin przy ulicy Kościuszki (ww. działki znajdują się w strefie ograniczenia dla lokalizowania budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, wynikających z zapisów Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. 2020 poz. 981). Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie, 83-130 Pelplin, ul. Plac Grunwaldzki 4, [email protected] w terminie do dnia 30 kwietnia 2021r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być składane na piśmie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin.

Polityka prywatności dotycząca bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych dostępna jest w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu pod linkiem: pelplin.pl/cms/3630/rodo.

Dodaj ogłoszenie