reklama

Mieszkanie za czytanie

redZaktualizowano 
Na  "konkursowym" osiedlu Nowy Horyzont w Gdańsku nowe, piękne 2-pokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze już czeka...
Na "konkursowym" osiedlu Nowy Horyzont w Gdańsku nowe, piękne 2-pokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze już czeka... Przemek Świderski
Rozpoczęliśmy wielki konkurs "Mieszkanie za czytanie". Jeśli marzysz o mieszkaniu - nie możesz ominąć takiej okazji - weź w nim udział! Będziesz mógł nawet wybrać, gdzie chcesz zamieszkać - w Gdańsku czy w Gdyni!

Po raz pierwszy naszym partnerem będzie EURO STYL Sp. z o.o. S.K.A., najdynamiczniej rozwijająca się w ostatnich latach na Pomorzu firma deweloperska. Nagroda główna to 2-pokojowe mieszkanie na osiedlu Nowy Horyzont w Gdańsku (gotowe, do odbioru) lub na Osiedlu Morskim w Gdyni (w budowie).

Zwycięzca wybierze, które odpowiada mu najbardziej - ze względu na lokalizację, układ funkcjonalny.

Aby podjąć właściwą decyzję, wystarczy śledzić na bieżąco publikacje w "Polsce Dzienniku Bałtyckim". Konkursowe osiedla oraz mieszkania, które są do wygrania, będziemy opisywać w dodatku "Gratka Nieruchomości", we wtorki. Natomiast codziennie, oprócz kuponów konkursowych, będziemy drukować poradnik "Jak bezpiecznie kupić mieszkanie", przygotowany we współpracy z ekspertami firmy EURO STYL.

- O tym, że wszechstronna wiedza i to z wielu dziedzin jest dzisiaj przy podejmowaniu i realizowaniu takiej decyzji bardzo potrzebna - przekonujemy się codziennie - mówi Bartłomiej Oset, kierownik projektu Nowy Horyzont. - Paradoksalne, ale dla wielu osób największą przeszkodą przy zrealizowaniu życiowego marzenia jest… rynkowa obfitość ofert i (zrozumiały!) brak umiejętności ich rzetelnej oceny. Przykładem jest chociażby program "Rodzina na swoim". Im więcej banków go oferuje, tym trudniej wybrać najlepszą ofertę, bo ta jest po prostu dla każdego inna. Niewiele osób wie, jak dużo w przypadku takiej indywidualnej kredytowej decyzji może zależeć od dewelopera, od tego, czy to on będzie dla banku wiarygodnym partnerem. A tak jest w przypadku naszej firmy. To był jeden z głównych powodów, jakim kierowaliśmy się przy wyborze nowego partnera w tradycyjnie organizowanych przez naszą gazetę konkursach mieszkaniowych, w których pomagamy Czytelnikom zrealizować największe marzenie. Drugim była możliwość wyboru lokalizacji mieszkania w Gdańsku lub Gdyni. To dzisiaj dla Pomorzan sprawa niezwykle istotna, również z powodów sentymentalnych, przywiązania do ich "małych ojczyzn".

- O tym, jakie znaczenie dla potencjalnych klientów ma wybór nie tylko firmy, której powierzają swój los, ale również miejsce zamieszkania, przekonaliśmy się, gdy zaczęliśmy realizację budowy Osiedla Morskiego w Gdyni - mówi Roman Rajski, kierownik tego projektu. - Nasza działka jest "wyspą" otoczoną jednorodzinną zabudową. I, ku naszemu zdziwieniu, mieszkańcy wielu sąsiadujących z nią domków - stali się naszymi klientami. Część szuka mieszkania dla swoich dzieci, a część rozważa możliwość kupienia go dla siebie.

Wygraj z nami!

Aby mieć szansę na zdobycie mieszkania lub jednej z 50 innych, atrakcyjnych nagród - trzeba zebrać komplet 31 kuponów konkursowych, które od dzisiaj, 2 października 2009 r. do 7 listopada br. włącznie będą się ukazywać w "Polsce Dzienniku Bałtyckim". Na kuponach będą pytania konkursowe - musisz prawidłowo odpowiedzieć.

Z prenumeratą - prościej!

By mieć gwarancję zebrania 31 kuponów konkursowych, warto choćby na czas trwania konkursu zamówić prenumeratę "Polski Dziennika Bałtyckiego" z bezpłatną dostawą do domu. W prenumeracie gazeta będzie tańsza niż w kiosku. By złożyć zamówienie, wystarczy zadzwonić pod nr tel. 58 300 36 55 lub 801 15 00 26 albo wysłać pod nr 7037 SMS o treści: DB MZC TAK (koszt SMS-a 0,61 zł z VAT).

Regulamin konkursu "Mieszkanie za czytanie"

art. 1

1.Konkurs dla Czytelników "Polska Dziennik Bałtycki" pod nazwą "Mieszkanie za Czytanie", organizowany jest przez Polskapresse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 41, Oddział Prasa Bałtycka w Gdańsku, ul. Targ Drzewny 9/11 - Wydawcę "Polska Dziennik Bałtycki", wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 41 503 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej ORGANIZATOREM.
2. Fundatorem nagrody głównej - dwupokojowego mieszkania - jest EURO STYL spółka komandytowa akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Kielnieńska 123 B/1, zwana dalej Euro Styl.

art. 2
Konkurs "Mieszkanie za Czytanie" przeprowadzony zostanie na łamach "Polski Dziennika Bałtyckiego" w terminie od 2 października 2009r - 7 listopada 2009

art. 3
1. W konkursie może uczestniczyć każdy pełnoletni Czytelnik "Polski Dziennika Bałtyckiego", z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz firmy Euro Styl, a także z wyjątkiem osób, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych uczestnika. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych powoduje wykluczenie z Konkursu. Organizator informuje, że przekazane dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska laureata Konkursu na stronach dziennika. Uczestnik może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 41, Oddział Prasa Bałtycka w Gdańsku, ul. Targ Drzewny 9/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursach oraz, że uczestnikowi Konkursów przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

art. 4
Zasady konkursu:
1.W piątek, 2 października 2009 r. do całego nakładu "Polski Dziennika Bałtyckiego" zostanie dołączona karta konkursowa. Będzie ona miała postać koperty na kupony konkursowe.
2. Karta konkursowa będzie również dostępna dla Czytelników "Polski Dziennika Bałtyckiego" w Biurze Konkursów w siedzibie "Polski Dziennika Bałtyckiego" w Gdańsku ul. Targ Drzewny 9/11.
3.Codziennie, z wyjątkiem niedziel, od 3 października 2009 roku do 7 listopada 2009 roku na łamach "Polski Dziennika Bałtyckiego" będą się ukazywać publikacje prasowe - odcinki cyklu. Przy każdym z tekstów zamieszczane będą kupony konkursowe z pytaniami konkursowymi.
4.W piątki tj. 9,16,23,30 października 2009r i 6 listopada 2009 roku na łamach "Polski Dziennika Bałtyckiego" zostanie zamieszczony dodatkowo specjalny kupon o nazwie JOKER, którym można zastąpić wyłącznie jeden z brakujących kuponów konkursowych publikowanych w innych dniach tego samego tygodnia (w jednym zestawie kuponów mogą znajdować się trzy kupony typu JOKER).
5.Prawidłowo i kompletnie wypełnione kupony konkursowe (w zestawie 31 kuponów) zebrane w karcie konkursowej, która będzie miała postać koperty, należy przynieść lub przesłać na adres Biura Konkursów "Polski Dziennika Bałtyckiego", Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk do końca dnia 25 listopada 2009 roku (włącznie). Decyduje data wpływu.
6.Brak któregokolwiek z kuponów konkursowych, z odpowiednim uwzględnieniem kuponów o nazwie JOKER, błędna odpowiedź choćby na jedno z postawionych pytań konkursowych, bądź niepełne dane podane na karcie konkursowej, skutkuje nieważnością zgłoszenia.
6.Na kopercie - karcie konkursowej uczestnik konkursu musi wyraźnie zaznaczyć jedno z dwóch osiedli firmy Euro Styl, dokonując tym samym wyboru mieszkania, które będzie nagrodą w przypadku wygranej w konkursie. W razie braku zaznaczenia wyboru, karta konkursowa jest nieważna.
7.Dnia 26 listopada 2009 roku Komisja Konkursowa przeprowadzi weryfikację prawidłowości dokonanych zgłoszeń. W tym samym dniu spośród prawidłowo wypełnionych i nadesłanych kart (kopert) konkursowych zawierających kompletne zestawy 31 kuponów Komisja Konkursowa wyłoni 11 finalistów konkursu, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w kolejnym etapie konkursu.
8.Dnia 27 listopada 2009 roku na łamach "Polski Dziennika Bałtyckiego" zostanie opublikowana lista 11 finalistów, wraz z informacją o miejscu i terminie przystąpienia do następnego etapu konkursu.
9.W sobotę 5 grudnia 2009 r. w siedzibie redakcji "Polski Dziennika Bałtyckiego", spośród wskazanych i obecnych w tym dniu w redakcji 11 finalistów konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni spośród 11 osób uprawnionych do ubiegania się o nagrody. Jeden z członków Komisji Konkursowej - w obecności całego składu Komisji Konkursowej - zada wyłonionemu kandydatowi do nagrody głównej oraz kandydatom do pozostałych nagród, po jednym dodatkowym ustnym pytaniu konkursowym, związanym z konkursem i tematyką publikacji prasowych. Poprawna odpowiedź na zadane pytanie jest warunkiem koniecznym otrzymania nagrody głównej oraz nagród dodatkowych. Poprawność tych odpowiedzi ocenia cały skład Komisji Konkursowej.
10.Warunkiem koniecznym umożliwiającym wzięcie udziału w kolejnym etapie konkursu jest obecność kandydata podczas wyłaniania laureatów do nagród, w sobotę 5 grudnia 2009 roku.
11.W przypadku, gdy zakwalifikowany kandydat do nagrody głównej nie udzieli prawidłowej odpowiedzi na zadane przez Komisję Konkursową pytanie, odbędzie się wyłanianie kolejnego kandydata do nagrody, spośród pozostałych finalistów konkursu.
12.Główną nagrodą w konkursie jest dwupokojowe mieszkanie ufundowane przez firmę Eurostyl. Będzie to mieszkanie na jednym z dwóch osiedli, które będą prezentowane na łamach "Polski Dziennika Bałtyckiego" w czasie promocji i podczas trwania konkursu. Każdy z Czytelników biorących udział w konkursie jest uprawniony do dowolnego wyboru jednego z dwóch osiedli, na którym chciałby zamieszkać. Swój wybór każdy Uczestnik jest zobligowany zaznaczyć na kopercie konkursowej. Laureat Konkursu zdobędzie mieszkanie na osiedlu, które wybierze spośród dwóch prezentowanych. Ponadto w konkursie będzie można wygrać 10 innych nagród. Będą to m. in. sprzęt RTV.
13.W przypadku gdy, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zdobywca nagrody będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora konkursu podatku dochodowego od osób fizycznych, Organizator, działając jako płatnik, pobierze przed przekazaniem nagrody należną zaliczkę na poczet podatku dochodowego, pomniejszając wartość nagrody brutto o kwotę podatku.
14.Uczestnicy konkursu, którzy wygrają nagrody, a których wartość przekracza najniższą płacę krajową, zobowiązani są do zapłacenia 10% podatku od wartości nagród, pod rygorem utraty prawa do wygranej nagrody. Zdobywca nagrody głównej będzie zobowiązany do wpłacenia podatku od nagrody firmie Euro Styl przed datą podpisania aktu notarialnego. Uiszczenie podatku od nagrody jest warunkiem wydania nagrody. Wszelkie opłaty notarialne, sądowe i inne należności o charakterze publicznoprawnym ponosi Zdobywca Nagrody Głównej. Pobranie podatku od pozostałych nagród nastąpi przed wydaniem nagrody w siedzibie POLSKAPRESSE Sp. z o. o oddział Prasa Bałtycka, Biuro Konkursów w Gdańsku Targ. Drzewny 9/11. Brak zapłaty przez Laureata Konkursu wymaganych opłat i podatków w zakreślonym terminie skutkuje wygaśnięciem prawa do nagrody, w szczególności zwalnia fundatora nagrody (Euro Styl) z obowiązku przekazania Nagrody Głównej Zwycięzcy Konkursu.
15.Nagrody wygrane przez uczestników konkursu, muszą zostać odebrane w Biurze Konkursów “Polski Dziennika Bałtyckiego", w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników na łamach "Polski Dziennika Bałtyckiego", pod rygorem wygaśnięcia prawa do nagrody.
16. Wydawanie nagród odbędzie się w siedzibie POLSKAPRESSE Sp. z o. o Oddział Prasa Bałtycka, Biuro Konkursów Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk. W przypadku nagrody głównej przekazanie jej nastąpi w formie aktu notarialnego. Akt notarialny będzie podpisany w kancelarii notarialnej wskazanej przez firmę Euro Styl w terminie wyznaczonym przez Fundatora nagrody głównej.
17. Prawidłowość odpowiedzi udzielonych na pytania konkursowe oraz poprawność trybu ich nadsyłania oceniać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora konkursu oraz przedstawicieli firmy Euro Styl. Z wszelkich czynności Komisja Konkursowa sporządzi protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej oraz notariusza, w obecności którego odbędzie się wyłanianie laureatów.

art. 5
Skład Komisji Konkursowej:
Gabriela Gusztyn Popławska - przewodnicząca komisji
Krystyna Kujawa - członek komisji
Krzysztof Piekło - członek komisji
Jakub Zieliński - członek komisji

art. 6

Po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, w "Dzienniku Bałtyckim" opublikowane zostaną nieodpłatnie personalia osób wygrywających.

art. 7
1. Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Konkursu. Regulamin jest do wglądu od dnia 2 października 2009 roku w Biurze Konkursów "Polski Dziennika Bałtyckiego", Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

art. 8

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności tego będą wymagać) do zmian zasad konkursu.

FLESZ: Elektryczne samoloty nadlatują.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie