Nasza Loteria - pasek na kartach artykułów

MENEDŻER POMORZA 2020. Regulamin konkursu "Dziennika Bałtyckiego"

AK
123rf

Regulamin konkursu
MENEDŻER POMORZA 2020,
zwany dalej „Konkursem”

Art.1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą
„Menedżer Pomorza 2020”. Regulamin jest dostępny w czasie trwania Konkursu na stronie internetowej www.dziennikbaltycki.pl
2.Organizatorem Konkursu jest: Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002408, kapitał zakładowy 42 000 000,00 złotych, numer identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwany dalej "Organizatorem".  
3.Konkurs prowadzony jest lokalnie przez Oddział w Gdańsku, ul. Połęże 3, 80-720 Gdańsk i obejmuje swym zasięgiem województwo pomorskie.
4.Konkurs polega na wyborze najlepszego w 2020 roku Menedżera w województwie pomorskim w poniższych kategoriach:
a.Mikro i Małe Przedsiębiorstwo (zatrudniające do 49 osób),
b.Średnie Przedsiębiorstwo (zatrudniające 50-249 osób),
c.Duża Firma (zatrudniająca od 250 osób).
5.W Konkursie będą nagrodzeni laureaci pierwszych miejsc w każdej z kategorii Konkursu, mogą zostać również przyznane Wyróżnienia Specjalne. Przyznane tytuły mają charakter honorowy.
6.Tytuły będą przyznawane przez Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora, oraz zaproszeni przez nią przedsiębiorcy, samorządowcy, politycy, dziennikarze, naukowcy i inne osoby będące autorytetami w swoich dziedzinach. 
7.Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 23.04.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.
8.Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora a także podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności osoby biorące udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).

Art.2 Warunki udziału w Konkursie

1.Konkurs ma charakter zamknięty.
2.Kandydatami w Konkursie są osoby nominowane przez Redakcję Dziennika Bałtyckiego.
3.Redakcja przy nominacji bierze pod uwagę następujące kryteria: skuteczność w zarządzaniu firmą, czy poradzili sobie w trudnej sytuacji związanej z COVID-19 odnosząc wyraźny sukces, są cenieni przez współpracowników oraz lokalne środowisko biznesowe, przestrzegają zasad prawnych oraz reguł zdrowej konkurencji, są wrażliwi na potrzeby społeczne, prowadzą działalność charytatywną i wspierają lokalne inicjatywny.
4.Nominowany do udziału w Konkursie, aby ostatecznie zostać kandydatem Konkursu musi spełniać łącznie poniższe warunki:
a.Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, posiadający nieposzlakowana opinię, postawę moralno-etyczną Zarządza (powołanie przed 31 grudnia 2017 roku) przedsiębiorstwem lub jego oddziałem lub prowadzi działalność gospodarczą indywidualnie lub w spółce cywilnej, lub w innej formie prawnej, o ile przedsiębiorstwo jest zarejestrowane i/lub prowadzi przeważającą część swej działalności i/ lub osiąga przeważającą część przychodów na terenie woj. pomorskiego;
b.Wyróżnia się etyczną podstawą oraz postępuje zgodnie z zasadami współżycia społecznego i normami etycznymi oraz przepisami prawa;
c.Wypełniła przesłaną przez Organizatora na adres mailowy osoby nominowanej ankietę konkursową.
5.Powyższe warunki zostają spełnione, jeżeli nominowany kandydat wypełni ankietę konkursową, do której link zostanie przesłany na podany przez nominowanego adres mailowy. Ankiety należy wypełnić w terminie do 25.05.2021 roku, do godziny 16:00. Za wyrażenie zgody na powyższe przetwarzanie danych osobowych i firmowych uważa się wypełnienie przez nominowanych w/w ankiety wraz z zaznaczonymi zgodami.

Art. 3 Zasady przeprowadzenia Konkursu 

1. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych w roku 2020 Menedżerów zatrudnionych w
firmach mających siedzibą w województwie pomorskim w kategoriach określonych w
art.1, ust.4.
2. Konkurs składa się z trzech etapów: 
a.W I etapie następuje nominowanie kandydatów przez Redakcję Dziennika Bałtyckiego. I etap trwa od dnia 23 kwietnia 2021 r. do dnia 10.05.2021 r.
b.W II etapie następuje weryfikacja nominowanych kandydatów pod kątem spełniania przez nich warunków udziału w Konkursie i stworzenie ostatecznej listy Kandydatów dopuszczonych do udziału w Konkursie. II Etap trwa od dnia 11.05.2021 r. do dnia 25.05.2021r.
c.W III etapie Kapituła Konkursu wyłania laureatów. III etap trwa od dnia 26.05.2021 r. do dnia 14.06.2021 r.
3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji nominowanych kandydatów pod kątem spełniania warunków udziału w Konkursie zapisanych w Regulaminie na każdym jego etapie.
4. Organizator zastrzega, że wymogiem koniecznym do przeprowadzenia Konkursu jest wpisanie na ostateczną listę kandydatów co najmniej pięciu nominowanych w każdej z kategorii.
5. Organizator może podjąć decyzję o wydłużeniu poszczególnych etapów Konkursu i/lub modyfikacji etapów wyznaczonych dla Organizatora nie wpływających na prawa Kandydatów.
6. W ocenie Kandydatów została przyjęta zostaje skala punktowa od 1-10 gdzie 1 stanowi najniższą notę, a 10 najwyższą. Wyłaniając Zwycięzców Jury weźmie pod uwagę liczbę zdobytych punktów biorąc pod uwagę następujące kryteria: skuteczność w zarządzaniu firmą, czy poradzili sobie w trudnej sytuacji związanej z COVID-19 odnosząc wyraźny sukces, są cenieni przez współpracowników oraz lokalne środowisko biznesowe, przestrzegają zasad prawnych oraz reguł zdrowej konkurencji, są wrażliwi na potrzeby społeczne, prowadzą działalność charytatywną i wspierają lokalne inicjatywny.

Art. 4 Wyniki Konkursu i nagrody  

1.Posiedzenie Kapituły Konkursu powinno nastąpić do 14 czerwca 2021 roku.
2. Kapituła Konkursu może też zdecydować o przyznaniu Wyróżnień Specjalnych. 
3.Rozstrzygnięcie Konkursu - ogłoszenie wyników oraz uroczyste przyznanie tytułów Menedżera Pomorza 2020 oraz Wyróżnień Specjalnych odbędzie się na uroczystej gali lub podczas innej formuły podsumowania Konkursu i ogłoszenia zwycięzców, która odbędzie się w czerwcu 2021 roku.
3.Laureaci Konkursu w każdej z trzech kategorii otrzymają dyplomy i statuetki. Nominowani oraz Zwycięzcy zostaną zaprezentowani w Dzienniku Bałtyckim i w serwisie www.dziennikbaltycki.pl

Art.5 Reklamacje  

1.Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres Oddziału: Polska Press Oddział Gdańsk, ul. Połęże 3, 80-720 Gdańsk, z dopiskiem Menedżer Pomorza 2020.
2.Reklamacja powinna zawierać: Imię, nazwisko, adres e-mail i adres do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowy nr tel. komórkowego) osoby zgłaszającej reklamację; Uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji. W przypadku poczty tradycyjnej: czytelny podpis reklamującego.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.  
4.Wnoszącemu reklamację przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.  

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU POD NAZWĄ „MENEDŻER POMORZA 2020”

NOTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.  

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?  
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to: e-mail: [email protected]. 
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować  
z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail [email protected]

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?  
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja  
i przeprowadzenie Konkursu “Menedżer Pomorza 2020”, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie.  
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.  
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.  

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?  
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).  
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.  

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE?  
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:  
• naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki związane z przeprowadzeniem Konkursu Menedżer Pomorza 2020.
• podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych, podmiotowi obsługującemu ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
• innym odbiorcom danych – fundatorom nagród, sponsorom, naszym doradcom prawnym  
i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,  
• sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami. 

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE?  
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.  
Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w konkursie/plebiscycie lub loterii będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń oraz z uwagi na przepisy ustawy o grach hazardowych (przy loteriach).  

W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia konkursu/plebiscytu/loterii. 

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. 

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH? 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień.  

Posiadasz prawo do: 
• żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, 
• wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,  
• przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody. 
Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.  
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która nominowała Ciebie do udziału w Konkursie (patrz art. 2 ust. 2).

9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a. Imię i nazwisko,
b. Powiat lub miasto,
d. Miejsce pracy, stanowisko,
e. Uzasadnienie Twojej kandydatury
e. Kontaktowy numer telefonu,
g. Adres e-mail,
h. Wizerunek do publikacji

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: „Wojna cenowa” sklepów. Ile sklepy na tym zarabiają?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki