Matura historia 2017. Odpowiedzi i arkusze maturalne. Historia rozszerzona i podstawowa

TP
Matura historia 2017. Egzaminy maturalne z historii odbywają się w poniedziałek, 15 maja. Abiturienci pisali test z historii rozszerzonej i podstawowej. Matura z historii rozpoczęła się o godz. 9. W naszym serwisie znajdziecie arkusze i przykładowe odpowiedzi.

Matura historia 2017. Arkusze

Uczniowie rozpoczęli egzamin maturalny z historii o godz. 9. Matura z historii to niespełna 30 zadań zamkniętych i otwartych oraz teksty źródłowe. Poziom podstawowy trwał 120 minut, rozszerzony 180 minut.

Maturzyści z historii podczas egzaminu pracowali z tekstami źródłowymi. Podczas wypełniania testu w większości zadań musieli się do nich odnieść. Większość maturzystów wybierając maturę z historii, decyduje się na poziom rozszerzony.

Matura 2017 historia rozszerzona. Zobacz ARKUSZE w galerii zdjęć:

Zobacz też: Matura 2017 historia podstawowa. Zobacz ARKUSZE

Matura historia rozszerzona 2017. Odpowiedzi

Zadanie 1.1.
Rozstrzygnij, który z wizerunków (A czy B) jest przykładem zastosowania estetyki opisanej w źródle 1. Odpowiedź uzasadnij, przywołując dwa argumenty.

Zadanie 1.2.
Wyjaśnij, odwołując się do własnej wiedzy, na czym polegała reforma religijna Amenhotepa IV – Echnatona.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
1.1 Rozstrzygnięcie: wizerunek B.
Uzasadnienie:
- realistyczne postacie
- scena przedstawia życie codzienne faraona (zabawę z dziećmi)

1.2 Przeprowadził reformę religijną, próbując wprowadzić henoteizm – odmianę politeizmu cechującą się wywyższeniem spośród wielu bóstw jednego: Atona (tzw. reforma amarneńska). Zadecydował o zamknięciu świątyń innych bogów. Kazał likwidować wszelkie ślady kultu Amona. Specjalne grupy kamieniarzy skuwały imię tego boga nawet z obelisków.

Zadanie 2
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
2. C
Uzasadnienie: Jest to pomnik obrońców Salaminy. Pomnik przedstawia sylwetki greckich wojowników (hełm, włocznia), stojących na okręcie.
Bitwa pod Salaminą rozegrała się w wąskiej cieśninie pomiędzy wyspą Salaminaa wybrzeżem Attyki między flotami grecką i perską w czasie wojen perskich. Zwycięstwo niewielkiej floty greckiej nad perską zadecydowało o dalszych losach wojny. Bitwa ta jest uważana za jedną z tych, które zmieniły bieg historii.

Zadanie 3
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
A - dominat
B - republika
C - pryncypat

Zadanie 4
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny.
Hidżra – "Wielka Emigracja" proroka Mahometa oraz jego zwolenników z Mekki do Jasribu, późniejszej Medyny.
Początek roku w którym miała miejsce hidżra Mahometa, 16 lipca 622 roku, uznana została za początek ery muzułmańskiej. Od tego momentu liczy się lata w rachubie kalendarza muzułmańskiego oraz kalendarza irańskiego.
Hidżrę nazywa się czasami wielką, w odróżnieniu od małej, czyli pierwszej fali emigracji, gdy w 615 roku kilkudziesięciu wyznawców, by uniknąć prześladowań, udało się do chrześcijańskiej Etiopii.

Zadanie 5
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Data: 29 maja 1453 roku
Nazwa wydarzenia: Upadek Konstantynopola

Zadanie 6
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Nie.
Uzasadnienie: Pierwszy fragment dotyczy skazania na śmierć biskupa Stanisława. Wyrok na niego wydał w 1079 roku król Bolesław Śmiały.
Drugi fragment dotyczy reakcji pogańskiej w 1039 roku po najeździe na Polskę księcia czeskiego Brzetysława.

Zadanie 7
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Zadanie 7.1
1. Prawda
2. Fałsz
3. Fałsz

Zadanie 7.2.
D

Zadanie 8
Rozstrzygnij, czy informacje dotyczące ziem polskich zawarte w źródle 2. znajdują potwierdzenie w źródle 1. Odpowiedź uzasadnij.
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Rozstrzygnięcie: TAK
Uzasadnienie: Źródła mówią o podziale Europy na regiony specjalizujące się w dostarczaniu określonych produktów. Polska jako kraj leżący na wschód od Łaby wpisuje się specjalizacje rolniczą.

Zadanie 9
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
1. Prawda
2. Prawda
3. Fałsz

Zadanie 10
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Rozstrzygnięcie: Tak.
Uzasadnienie: Pomnik i opis dotyczą Unii Lubelskiej.
Unia lubelska – porozumienie pomiędzy stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego zawarte 1 lipca 1569 na sejmie walnym w Lublinie. W jej wyniku powstało państwo znane w historiografii jako Rzeczpospolita Obojga Narodów – ze wspólnym monarchą, herbem, sejmem, walutą, polityką zagraniczną i obronną – zachowano odrębny skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo.

Zadanie 11
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Nazwa dokumentu: Artykuły henrykowskie
Zasady ustrojowe:
- król nie ma prawa zwoływać pospolitego ruszenia bez zgody sejmu;
- zobowiązywały króla, aby na stałe miał przy swoim boku radę doradczą złożoną z szesnastu senatorów (tzw. senatorów rezydentów) składających sprawozdanie na sejmie;
- nakazywały królowi zwoływanie sejmu walnego co dwa lata na okres 6 tygodni, a w razie nagłej potrzeby sejm nadzwyczajny;
- gwarantowały szlachcie zachowanie przywilejów;
- zezwalały na wypowiedzenie królowi posłuszeństwa (rokosz), w wypadku złamania przez niego przyjętych zobowiązań.
Od 4 maja śledzimy razem z Wami przebieg egzaminów maturalnych, podajemy opinie i komentarze maturzystów i nauczycieli. Wszystko znajdziecie w naszym serwisie maturalnym.

Zadanie 12
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Zadanie 12.1
B
Zadanie 12.2
Król przedstawiał postawę dualistyczną i obu zwalczającym się grupom, mówi to co chcą usłyszeć. Republikanom obiecywał przestrzeganie konstytucji, a klerowi - jej zniszczenie.

Zadanie 13
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Postać: Tadeusz Kościuszko
Uzasadnienie:
- był generałem armii amerykańskiej;
- podczas insurekcji kościuszkowskiej przyjął funkcję naczelnika;
- został zwolniony z więzienia przez cara Pawła I.

Zadanie 14
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Nazwa: Hotel Lambert

Uzasadnienie: Hotel Lambert – powstały w 1831 roku monarchistyczny obóz konserwatywno-liberalny działający na emigracji po powstaniu listopadowym, skupiał głównie bogate kręgi społeczeństwa Wielkiej Emigracji. Politycznie opierał się na postanowieniach Konstytucji 3 Maja. Liczył na interwencję państw zachodnich w sprawie polskiej. Kierował nim ks. Adam Jerzy Czartoryski, a po jego śmierci syn Władysław Czartoryski. Nazwa wzięła się od siedziby księcia w Paryżu, pałacu znajdującego się na Wyspie św. Ludwika. Działalność ich polegała przede wszystkim na prowadzeniu działań dyplomatycznych.

Zadanie 15
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Zadanie 15.1
1. Prawda
2. Fałsz
3. Fałsz

Zadanie 15.2
Był to efekt powstania styczniowego

Zadanie 16
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Odpowiedź: Meiji „Epoka Światłych Rządów”

Uzasadnienie: Okres w historii Japonii przypadający na lata panowania cesarza Mutsuhito, trwający od 8 września 1868 do 30 lipca 1912. Zapoczątkowane przez szereg wydarzeń określanych mianem restauracji Meiji. Były to czasy głębokich przemian społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych, jak również gruntownej modernizacji kraju na wzór zachodni.

Zadanie 17
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Nazwa nurtu: symbolizm
Interpretacja: Obraz przedstawia Aleksandra Wielopolskiego, polskiego polityka, członka rządu Królestwa Polskiego na początku lat 60. XIX w., który starał się lawirować między interesami zaborcy i ludności polskiej. Obraz można interpretować jako zapytanie o wybór odpowiedniej drogi i przyszłe losy ojczyzny, wchodzącej w nowe stulecie. Dylemat ten w jasny sposób nawiązuje do tytułowej postaci Hamleta, dramatu Williama Szekspira i jego życiowego wyboru, co zostało podkreślone w tytule dzieła. Obraz stanowi wyraz troski malarza o przyszłe losy Polski.

Zadanie 18
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Nazwa nurtu: symbolizm
Interpretacja: Obraz przedstawia Aleksandra Wielopolskiego, polskiego polityka, członka rządu Królestwa Polskiego na początku lat 60. XIX w., który starał się lawirować między interesami zaborcy i ludności polskiej. Obraz można interpretować jako zapytanie o wybór odpowiedniej drogi i przyszłe losy ojczyzny, wchodzącej w nowe stulecie. Dylemat ten w jasny sposób nawiązuje do tytułowej postaci Hamleta, dramatu Williama Szekspira i jego życiowego wyboru, co zostało podkreślone w tytule dzieła. Obraz stanowi wyraz troski malarza o przyszłe losy Polski.

Zadanie 19
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
- Przewidywał powołanie Rady Regencyjnej, która miała wyłonić króla Polski i przez to powołać Królestwo Polskie.
- Rada Regencyjna powołała rząd, który miał opracować własną politykę społeczną i gospodarczą (w tym pieniężną).

Zadanie 20
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Wolne Miasto Gdańsk.
Obrazek 1 symbolizuje Gdańsk pod panowaniem pruskim - czarny orzeł
Obrazek 2 - symbolizuje zmianę w postaci wprowadzenia zarządu Ligii Narodów (urzędnik z paragrafami)

Zadanie 21
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Nazwa wydarzenia: Noc Kryształowa (pogrom Żydów w 1938 roku)
Uzasadnienie: Ulice niemieckich miast zostały zasypane odłamkami szkła i kryształów ze zniszczonych żydowskich mieszkań i sklepów, stąd też nazwa pogromu. Druga teoria co do nazwy mówi o "krystalizacji", czyli oczyszczeniu narodu niemieckiego z innych narodów, a przede wszystkim Żydów

Zadanie 22
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Zadanie 22.1
C

Zadanie 22.2
Napaść III Rzeszy na Związek Radziecki 22 czerwca 1941 roku została nazwana bezprzykładnym wiarołomstwem, ponieważ wcześniej oba państwa podpisały pakt o nieagresji i współpracy, które ściśle wiązały te państwa gospodarczo i politycznie.

Zadanie 23
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Zadanie 23.1
Rok: 30 lipca 1941
Nazwa: Układ Sikorski-Majski

Zadanie 23.2
1. Fałsz
2. Prawda
3. Prawda

Zadanie 24
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Wyjaśnienie: brak rąk do pracy
Przyczyna: wdrożenie kobiet w typowo męskie zawody

Zadanie 25
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Nazwa: KOR - Komitet Obrony Robotników
Okoliczności powstania: Powstanie Komitetu Obrony Robotników poprzedziła akcja pomocy osobom represjonowanym w Ursusie. Pomoc ta polegała na zbiórce pieniędzy dla osób pozbawionych pracy i członków ich rodzin, koordynowaniu pomocy adwokackiej i lekarskiej dla osób represjonowanych. KOR - polska organizacja opozycyjna działająca od września 1976 do września 1977, sprzeciwiająca się polityce władz PRL, niosąca pomoc osobom represjonowanym w wyniku wydarzeń Czerwca 1976, przede wszystkim w Radomiu i Ursusie, a także w Płocku.

Zadanie 26
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Porównanie:
Obrazek A - gołąbek pokoju - oficjany symbol olimpiady, użyty przez komunistyczną propagandę;
Obrazek B - karykatura wymowy olimpiady poprzez ukazanie symbolu olimpijskiego jako luf czołgów;

Wyjaśnienie:
Duch sportowej rywalizacji został osłabiony wskutek sytuacji politycznej, a zwłaszcza pogłębiania się zimnej wojny. Szereg państw, w tym Stany Zjednoczone, a także Kanada, Kenia, Norwegia i Republika Federalna Niemiec, zbojkotowały igrzyska w ramach sankcji względem ZSRR za interwencję w Afganistanie. Łącznie, w Moskwie zabrakło członków aż 63 reprezentacji państwowych.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie