Krzysztof z Dolnego Śląska: Czy mogę otrzymać kredyt preferencyjny na zakup ziemi? Samodzielnie prowadzę gospodarstwo od dwóch lat.

Na pytania dotyczące dopłat dla gospodarzy odpowiadają pracownicy toruńskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

W przypadku inwestycji związanych z zakupem użytków rolnych istnieje możliwość ubiegania się o udzielenie kredytu w ramach dwóch linii kredytowych, tj.:

 • na realizację inwestycji w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR),
 • na zakup użytków rolnych (linia Z)

.

W przypadku linii „RR” kredytem preferencyjnym może zostać wsparty zakup użytków rolnych, lecz wyłącznie w części nieprzekraczającej 10 proc. łącznej kwoty planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych. Ograniczenia takiego nie ma natomiast w ramach linii „Z”, gdzie cały udzielony kredyt przeznaczany jest na wsparcie realizacji przedsięwzięcia polegającego na zakupie użytków rolnych.

W przypadku linii kredytowej „Z” pomoc w postaci dopłat do oprocentowania stosowana jest jako pomoc de minimis w rolnictwie. Z tego też względu wysokość pomocy (dopłaty agencji do oprocentowania) na zakup użytków rolnych udzielonej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć równowartości 15 000 euro w okresie trzech lat, tj. w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych, z uwzględnieniem kwot pomocy de minimis w rolnictwie ze wszystkich tytułów.

W przypadku obydwu linii kredytowych, kwota kredytu nie może przekroczyć 80 proc. wartości nakładów inwestycyjnych i nie może wynosić więcej niż 5 mln zł. Okres kredytowania nie może przekroczyć 15 lat, przy czym możliwe jest zastosowanie przez bank 2-letniej karencji w spłacie kapitału. Oprocentowanie kredytu płacone przez kredytobiorcę wynosi nie mniej niż 3 proc. w stosunku rocznym.

Procedura ubiegania się o kredyt z dopłatami ARiMR wymaga od zainteresowanego podmiotu:

a) przygotowania planu inwestycji, który poza informacjami wymaganymi przez bank powinien w szczególności zawierać:

 • cel inwestycji,
 • lokalizację projektu lub działalności,
 • opis projektu lub działalności, w tym daty ich rozpoczęcia i zakończenia,
 • strukturę finansowania inwestycji (przeznaczenie i kwotę kredytu oraz wkładu własnego, a także planowane koszty tej inwestycji objęte inną pomocą publiczną),
 • kierunek produkcji w okresie kredytowania,
 • informację o rynkach zbytu, w szczególności, gdy inwestycja skutkuje wzrostem produkcji,
 • okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu,

b) złożenia w banku wniosku o kredyt z następującymi załącznikami:

 • z planem inwestycji,
 • oświadczeniami sporządzonymi wg wzorów określonych we wskazanych w zasadach udzielania kredytów załącznikach,
 • formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie sporządzonym wg określonego w zasadach wzoru,
 • kompletem dokumentów wymaganych przez bank.

W oparciu o takie dokumenty i informacje bank dokonuje analizy złożonego wniosku pod kątem zgodności planowanego przedsięwzięcia z warunkami i zasadami udzielania kredytów, ogólnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie obrotu gruntami rolnymi, a także wymogami stawianymi przez bank. Na tej podstawie podejmowana jest przez bank decyzja o udzieleniu kredytu z dopłatami ARiMR do oprocentowania.

Szczegółowe zasady udzielania kredytów w ramach ww. linii kredytowych dostępne są na str. internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl - zakładka „Pomoc krajowa” - „kredyty preferencyjne od 2015 r.”. Ponadto informacje dotyczące możliwości ubiegania się o kredyt z dopłatami ARiMR do oprocentowania dostępne są w bankach współpracujących - lista central banków zamieszczona jest na stronie internetowej agencji.

Wszystkie najnowsze informacje na temat dopłat rolniczych znajdziesz w zakładce DOPŁATY <<<