Konkurs "Dziennika Bałtyckiego" na kalendarz 2021. Regulamin

Redakcja
pixaby.com
KONKURS DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO ZDJĘCIA DO KALENDARZA 2021 - REGULAMIN.

KONKURS DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO ZDJĘCIA DO KALENDARZA 2021

§ 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, NIP 522-01-03-609, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych, BDO: 000020115
2. Konkurs organizowany jest lokalnie przez Oddział w Gdańsku pod egidą wydawnictwa „Dziennik Bałtycki” (zwany dalej: „Organizatorem”).
3. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Zdjęcia do kalendarza” edycja na rok 2021.
4. Celem Konkursu jest wyłonienie prac fotograficznych sporządzonych przez Czytelników Dziennika Bałtyckiego, którzy fotografują najciekawsze i najładniejsze miejsca w swojej okolicy zamieszkania. Organizator planuje wydanie kalendarza na rok 2021 w rozbiciu na poszczególne powiaty/gminy, dlatego istnieje możliwość przygotowania kompozycji fotografii z różnych pór roku w podziale regionalnym. W związku z tym w ramach Konkursu zostaną wybrane przez Komisję Konkursową fotografie - po 11 zdjęć przedstawiających miejsca w ramach poszczególnych powiatów/gmin, które ukażą się w kalendarzu na rok 2020. Dodatkowo Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech najlepszych zdjęć w ramach całego województwa. W grudniu 2019 roku kalendarz zostanie opublikowany oraz dołączony do Dziennika Bałtyckiego z uwzględnieniem właściwego dla danego powiatu/gminy tytułu prasowego wydawanego przez Organizatora.
5. Konkurs organizowany będzie w okresie od dnia 2.11.2020 r. do dnia 29.11.2020 r.
6. Konkurs zostanie przeprowadzony dla poszczególnych powiatów/gmin na dedykowanych im stronach serwisu internetowego www.naszemiasto.pl (dalej: Serwis).
7. Organizator powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją/Kapitułą, w skład której wchodzą: Kamila Benke, Karolina Misztal, Bogdana Wachowska, Kamila Kubik, Agnieszka Król-Pogorzelska, Patrycja Kłos, Arkadiusz Kosiński
8. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu .
9. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się regulamin Serwisu oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 2
Warunki udziału w Konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty. Do udziału w Konkursie może zgłosić się każda pełnoletnia osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest autorem zdjęcia prezentującego miejsce w danym powiecie/gminie i spełnia wymagania określone niniejszym Regulaminem.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów, którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z organizacją Konkursem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.
4. Zgłoszenie kandydatury do udziału w Konkursie polega na zgłoszeniu za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego w Serwisie www.dziennikbaltycki.pl, zawierającego: imię i nazwisko autora zdjęcia/zdjęć wraz z załączonym zdjęciem lub zdjęciami prezentującymi miejsca w tym powiecie/gminie. Na przesłanym zdjęciu/zdjęciach należy określić porę roku.
5. Każdy uczestnik może nadesłać więcej niż jeden formularz zgłoszeniowy. Przy jednym zgłoszeniu można załączyć nie więcej niż trzy zdjęcia konkursowe (pliki w formatach .jpg, .jpeg oraz .png, rozmiar: max. 10 MB)
6. Dokonując zgłoszenia zdjęć do Konkursu, osoba zgłaszająca oświadcza jednocześnie, że jest autorem zgłaszanych prac konkursowych i przysługują jej wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych utworów w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
7. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady Konkursu ustalone przez Organizatora i pełną akceptację niniejszego Regulaminu.
8. Z chwilą dokonania zgłoszenia uczestnik przekazuje nieodpłatnie Organizatorowi Konkursu autorskie prawa majątkowe do przesłanych zdjęć przysługujących ich autorowi w zakresie niezbędnym na potrzeby przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz wydania Kalendarza na rok 2021. Przekazanie praw jest nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystywanie, utrwalanie dowolną techniką, zachowanie w pamięci komputera, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć dowolną techniką i w dowolnej ilości, w tym także na łamach tytułów prasowych wydawanych przez Organizatora oraz dodatków do tych tytułów (przede wszystkim kalendarza na rok 2021 r.) oraz na stronach serwisów internetowych należących do Organizatora (w tym www.dziennikbaltycki.pl; www.naszemiasto.pl), również dla celów marketingowych na potrzeby prowadzonej działalności przez Organizatora. W razie wątpliwości przyjmuje się, że uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia swojego udziału w Konkursie udziela Organizatorowi licencji do przesłanych prac na ich wykorzystanie zgodnie z powyższymi założeniami bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów z tego tytułu.

§ 3
Zasady przeprowadzania Konkursu

I. Zgłaszanie kandydatur
1. Konkurs jest bezpłatny i będzie się odbywał w dniach od 3.11.2019 r. do 29.11.2020 r. do godz. 23:59:59.
2. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej we właściwym Serwisie. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza najpóźniej do godz. 23:59:59 do dnia 29.11.2020 r. (moment odbioru danych przez serwer Organizatora).
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) co najmniej jedno zdjęcie prezentujące miejsce w danym powiecie/gminie (maks. trzy zdjęcia)
b) w polu „Tytuł zdjęcia” – tytuł zdjęcia oraz porę roku, którą przedstawia: wiosna, lato, jesień, zima (obowiązkowe)
c) w polu „Imię i nazwisko” – imię i nazwisko autora zdjęcia
d) w polu „Nr telefonu komórkowego” – nr telefonu komórkowego do autora zdjęcia (wyłącznie do wiadomości Organizatora)
e) Zgłaszane do Konkursu zdjęcia powinny mieć format PDF, TIFF, JPG, orientacja wyłącznie pozioma- proporcja: 3:2, wymiar 30 cm w podstawie, rozdzielczość 300 dpi i wielkość A4, bez danych autora na zdjęciu i bez wyraźnej ingerencji graficznej – dopuszczalna korekcja polepszająca jakość zdjęcia, tj. wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnianie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 6 par 2 oraz pkt. 3 niniejszego paragrafu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów, o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia akceptacja zgłoszenia nastąpi w terminie 72 godzin od momentu zgłoszenia.
5. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w § 6.
6. W dniu 9.12.2020 r. w Serwisie www.dziennikbaltycki.pl zostanie opublikowana galeria zdjęć zakwalifikowanych do udziału w Konkursie.

II. Wybór laureatów
1.Kapituła Konkursowa dokona wyboru 11 zdjęć ze zdjęć zakwalifikowanych do udziału w Konkursie, które ozdobią kalendarze na 2021 rok dla poszczególnych miast/ powiatów.
2.Spośród wszystkich nadesłanych i dopuszczonych do konkursu zdjęć z całego województwa, Kapituła wybierze trzech laureatów, autorów najciekawszych zdjęć do kalendarzy.
3.Obrady Kapituły odbędą się w terminie do 15 grudnia 2020 r. z wyłączeniem jawności.

§ 4
Ogłoszenie wyników Konkursu
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w Serwisie www.dziennikbaltycki.pl do dnia 20 grudnia 2020 r.

§ 5
Nagrody w Konkursie
1. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator.
2. Nagrodami w Konkursie są:
a) dla autorów wybranych przez Kapitułę 11 zdjęć, nagrodą jest ich publikacja na stronach wydanego przez Organizatora Kalendarza na 2021 r. właściwego dla danego miasta/powiatu z podaniem imienia i nazwiska autora. Każde ze zdjęć zostanie odpowiednio przyporządkowane do miesiąca kalendarzowego (karty kalendarza) zgodnie z prezentowaną na nim porą roku. Kalendarz zostanie dołączony do tytułu prasowego wydawanego przez Organizatora dla właściwego miasta/powiatu.
b) dla laureatów, autorów trzech najciekawszych zdjęć z całego województwa, nagrodą jest voucher na trzydniowy pobyt (dwa noclegi) dla dwóch osób w hotelu z pakietem SPA w dowolnie wybranym terminie do 20 czerwca 2021 r. - poza okresem świątecznym, sylwestrem i majówką.
3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną, ani na wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4. Nagroda rzeczowa zostanie dostarczone paczką kurierską na wskazany przez laureata adres pocztowy (nagrody zostaną one wysłane na koszt Organizatora).
5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostanie przekazany przez Organizatora.

§ 6
Reklamacje
1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres Dziennik Bałtycki, ul. Targ Drzewny 9/11, 80-894 w Gdańsku z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs zdjęcia do kalendarza 2021”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

§ 7
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez zgłaszających się uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

NOTA INFORMACYJNA
1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to: tel. 22 201 44 00, e-mail: rodo.zgloszenia@polskapress.pl . We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail iod@polskapress.pl.

2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie konkursu, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w związku ze zgłoszeniem do konkursu.

5. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a.imię i nazwisko
b.kontaktowy numer telefonu
c.adres e-mail
d.adres korespondencyjny

6. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
•naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
•podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor),
•naszym podwykonawcom, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, podmiotowi obsługującemu ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna; dostawcom narzędzi informatycznych, bankom
•sądom, policji, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

7. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Jeśli w związku z udziałem w konkursie nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego. W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w konkursie będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń oraz z uwagi na przepisy ustawy o grach hazardowych (przy loteriach).

W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia konkursu.
W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.

1.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień.
Posiadasz prawo do:
•żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
•wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
•przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: rodo.zgloszenia@polskapress.pl albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Najmocniejsze paszporty 2020r. Polski na 14. miejscu

Wideo

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

H
Henryk Reszka

Pisałem już tu komentarze i jestem zdziwiony ,że je usunięto...? Były bez hejtu, chyba ,że krytyka organizacji konkursu na zdjęcia amatorów do kalendarzy regionalnych na 2021, to hejt...?

Dystrybucja kalendarzy w ostatni dzień grudnia ,to nietrafiony pomysł...Wielu czytelników nie wiedziało i nie kupiło...

Nie znane są propozycje fotoamatorów i widać ze strony organizatorów duże lekceważenie fotoamatorów z poszczególnych powiatów...

Tak się nie robi...! Dawniejsza organizacja była lepsza i zdjęcia można było oglądać i doceniać przez lajkowanie.

Mam pytanie ...? Kto układa kalendarze na poszczególne powiaty...? Dlaczego w tych kalendarzach mało zdjęć charakteryzujących konkretny region...?

Taki misz-masz, pasujący do każdego powiatu w kraju, to jedna wielka lipa...!!!

Dodaj ogłoszenie