Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Nasilający się, a może po prostu bardziej nagłośniony ostatnio proceder przepakowywania przywożonych z zagranicy niektórych owoców oraz warzyw, a potem sprzedawania ich jako polskie - ma zostać ukrócony. Rada Ministrów przyjęła 17 lipca nowe przepisy

Brak informacji o pochodzeniu produktu czy brak etykiet w języku polskim na warzywach i owocach to niektóre z uchybień wskazanych podczas przeprowadzonych kontroli.

"Nowe rozwiązania wzmocnią i usprawnią działania służb kontrolnych, wykorzystując przy tym aktualne doświadczenia związane z kontrolą świeżych owoców i warzyw, w tym ziemniaków. Zmiany przewidziane w kilku ustawach powinny zapewnić konsumentom odpowiednie informacje dotyczące oznakowania artykułów rolno-spożywczych, w tym owoców i warzyw świeżych", zapowiada Kancelaria Premiera.

Zobacz też: Protest rolników. Państwowa chłodnia ma pomóc producentom owoców

Każdy, kto obraca artykułami rolno-spożywczymi będzie miał obowiązek posiadania informacji umożliwiających ich identyfikację oraz odróżnienie od innych artykułów rolno-spożywczych. Za brak będą kary. Wzmocniony zostanie nadzór nad działalnością osób wpisanych do rejestru rzeczoznawców (próbobiorców i klasyfikatorów tusz zwierząt rzeźnych oraz owoców i warzyw), co pozwoli skutecznie zweryfikować ich obiektywizm (chodzi o rzeczoznawców zatrudnionych np. przez podmioty skupujące).

Imienne okresowe upoważnienia dla inspektorów mają umożliwić "przeprowadzenie jednorazowo kontroli u wielu handlowców, np. sprzedających owoce i warzywa na rynkach hurtowych, których dane nie mogły być znane inspektorowi przed przystąpieniem do kontroli. Dzięki temu kontrole jakości handlowej owoców i warzyw powinny być szybsze i skuteczniejsze".

Zaproponowano też zastąpienie grzywny wyższymi karami pieniężnymi za nieprzestrzeganie wymagań jakości handlowej owoców i warzyw, w tym dotyczących podawania informacji o pochodzeniu produktu.

Projekt zakłada dodatkowe kary za nieokazanie dokumentów towarzyszących danej partii owoców lub warzyw (o których mowa w przepisach unijnych) lub niezamieszczenie w tych dokumentach wymaganych informacji albo podanie informacji nieprawdziwych. Karane będzie również ponowne wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw, wobec których wydano orzeczenie o ich niezgodności z wymaganymi unijnymi.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: premier.gov.pl