Już otwarte siłownie i kluby fitness. Zmiany weszły już od 6.06.2020 r.! Wytyczne i nowe zasady korzystania z siłowni i klubów fitness

Paweł Stankiewicz
Paweł Stankiewicz
Fot. Polska Press Grupa
Odmrażanie polskiego sportu. Siłownie, kluby fitness, sale taneczne, baseny czy kręgielnie otwarte od 6.06.2020! Są nowe informacje o odmrożeniu kolejnych sektorów gospodarki! Oto etapy otwierania siłowni i klubów fitness. Rząd zamknął te miejsca w obawie przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ale zgodnie z planem odmrażania sportu także siłownie czy kluby fitness są stopniowo otwierane. Sprawdźcie od kiedy będziecie mogli korzystać z tych miejsc. Oto najnowsze informacje o zmianach!

Siłownie i kluby fitness otwarte od 6.06.2020

CZYTAJ TAKŻE: Seksowne polskie sportsmenki [zdjęcia]

Od 6 czerwca odmrożone zostanie funkcjonowanie siłowni i klubów fitness. Sport wraca do normalności i większość aktywności w pełni będzie dozwolona.

Działalność w określonych warunkach sanitarnych mogą wznowić:

 • baseny,
 • siłownie,
 • kluby fitness,
 • sale zabaw
 • parki rozrywki.

Procedury otwarcia siłowni i klubów fitness

CZYTAJ TAKŻE: Piękne partnerki piłkarzy Lechii Gdańsk ZDJĘCIA

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i trenerom

1. Pracownicy/trenerzy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ w celu uzyskania teleporady medycznej; oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. Należy podzielić realizowane przez pracowników obiektu zadania tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie – mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie.
3. Kluby/siłownie są obowiązane zapewnić:
- osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, maseczki lub przyłbice ochronne oraz rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
- możliwość zachowania odległości między pracownikami, co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe (wówczas należy stosować środki ochrony osobistej).
4. Należy zorganizować pracę z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego.
5. Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych, spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy pracownikami minimum 1,5 m; preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
6. Zaleca się ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:
- wprowadzenie różnych godzin przerw,
- zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
7. Szczególną troską należy objąć pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażować w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60. r.ż. oraz przewlekle chorych.
8. Wytyczne dla pracowników:
- przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,
- nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków; jeśli to niemożliwe (ćwiczenia siłowe) - maksymalnie zwiększyć odległość pomiędzy osobami (minimum 2 metry),
- zachować bezpieczną odległość od klientów i współpracowników poza stanowiskiem pracy (na stanowisku pracy 1,5 m, poza rekomendowane są minimum 2 m),
- regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),
- podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
- starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
- używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów (jak ręcznik, butelka z wodą),
- dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, przed, w trakcie i po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak np. uchwyty, poręcze, ławki, drążki, ale też włączniki świateł czy urządzeń. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci;
- unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
9. Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk - ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Zaleca się higienę rąk:
- przed i po pracy z klientem,
- po dotykaniu banknotów/kart kredytowych, klamek itp,
- przed dotykaniem ust, nosa, czy oczu,
- po zanieczyszczeniu rąk wydzieliną z dróg oddechowych, np. w przypadku kasłania, kichania,
- przed i po skorzystaniu z toalety,
- przed wejściem do pomieszczenia dla personelu,
- przed i po posiłku, spożywaniu napojów.
10. Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

Zapewnienie bezpieczeństwa klientom

1. Zaleca się:
- poinformowanie bądź zapoznanie (mailem, na miejscu) z nowym regulaminem o bezpiecznym korzystaniu klienta z siłowni/klubu fitness oraz sprzętu do ćwiczeń;
- umieszczenie informacji o maksymalnej liczbie ćwiczących na siłowni/w klubie fitness przy wejściu oraz każdej sali (w przypadku oddzielnych sal do ćwiczeń);
- udostępnienie informacji dla osób z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość), o rozważeniu decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania z siłowni/ fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego;
- umieszczenie infografiki / plakatu w widocznym miejscu dot. zachowania określonych wytycznych bezpieczeństwa sanitarnego w danym obiekcie, zamieszczenie informacji na stronie internetowej obiektu;
- utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami i pracownikami siłowni/klubu fitness; zaleca się wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między ćwiczącymi;
- rozstawienie sprzętów do ćwiczeń w odpowiednich odległościach od siebie – przynajmniej 1,5 m lub wykluczenie z użytkowania sprzętu, który przymocowany jest na stałe i nie spełnia określonej odległości lub dopuszczenie używania co drugiej maszyny w tym samym momencie - nadzór sprawuje personel klubu;
- ustalenie przerwy technicznej w ciągu dnia na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń;
- zapewnienie, w miarę możliwości, stałego wietrzenia wszystkich pomieszczeń siłowni/klubu fitness;
- w przypadku wyposażenia obiektu w system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej – utrzymywanie rygorystycznych zasad w zakresie wysokiej krotności wymiany powietrza w obiekcie, poprzez doprowadzanie do obiektu (w miarę możliwości technicznych) głównie świeżego – atmosferycznego odpowiednio uzdatnionego powietrza z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji, a następnie usunięcie zużytego powietrza na zewnątrz obiektu. Nie należy stosować ww. wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji. Dopuszcza się krzyżowe i obrotowe wymienniki ciepła stosowane w centralach wentylacyjnych.
2. W zależności od powierzchni siłowni/klubu fitness dopuszcza się ograniczoną liczbę klientów w pomieszczeniach (1 osoba na 10 m2).
3. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk powinny być dostępne dla klientów w obszarze wejścia/ recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń.
4. Rekomenduje się zapewnienie preparatu do dezynfekcji przy każdej strefie treningowej w zasięgu wzroku osób trenujących.
5. Należy zdezynfekować każde urządzenie używane przez klienta po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez klienta na podstawie widocznej informacji/instrukcji przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji; zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych pomocy - typu maty.
6. Należy dezynfekować blat recepcyjny po każdym kliencie i przestrzegać, aby przy stanowisku recepcyjnym znajdowała się 1 osoba - wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między klientami przed recepcją.
7. Możliwość funkcjonowania saun, solarium, stref relaksu, jacuzzi, kabin prysznicowych, stref mokrych zależne od obowiązującego prawa.
8. Nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk.
9. Zaleca się dezynfekowanie szafek na ubranie przed i po korzystaniu przez klienta.
10. Dezynfekcje toalet należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 2h w godzinach szczytu (w dni robocze od godz. 16); ograniczyć liczbę osób przebywających jednoczasowo w toaletach – zakłada się 1 osoba na 2 kabiny/toalety.
11. Zwiększona dezynfekcja przestrzeni samoobsługowych, w tym samoobsługowych śluz wejściowych, czytników linii papilarnych lub biometrycznych, automatów wendingowych.
12. Dopuszcza się funkcjonowanie części gastronomicznych z zastrzeżeniem, że zorganizowane będą zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dla obiektów gastronomicznych.
13. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub trenera

1. Pracownicy/trenerzy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów wskazujących na chorobę zakaźną nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu.
2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
4. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego pomieszczenia należy wydzielić obszar, w którym osoba będzie odseparowana od innych w odległości minimum 2 m z każdej strony.
5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik/ klient, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
6. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u klienta

1. Klienci przed wejściem do obiektu powinni zostać poinformowani, że nie mogą skorzystać z usługi jeśli:
- obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; powinni udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej,
- są objęci kwarantanną lub izolacją,
- mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chora na COVID-19.
2. Jeśli u klienta występują niepokojące objawy choroby podczas korzystania z siłowni/ fitness należy odsunąć go jak najszybciej od zajęć i poprosić o jak najszybsze udanie się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego.
3. Należy przerwać zajęcia, gruntownie zdezynfekować przestrzenie, w których przebywał zakażony klient oraz zdezynfekować urządzenia/ przyrządy, które były wykorzystywane przez niego w trakcie świadczenia usługi.
4. Należy o zdarzeniu poinformować powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca lokalizacji obiektu.
5. Zaleca się ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w otoczeniu klienta i stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym
6. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Rząd: Zalecenia sanitarne dla poszczególnych branż podamy po zakończeniu procesu konsultacji z przedsiębiorcami.

Od kiedy siłownie i fitness otwarte? Padła nowa data: 1.06.2020

Na wznowienie działalności, po przerwie spowodowanej epidemią, czekają właściciele i klienci siłowni i klubów fitness. Prawdopodobnie nastąpi to 1 czerwca 2020 roku. Tego dnia ma zostać wprowadzony czwarty etap odmrażania gospodarki, a branża fitness właśnie w nim została ujęta. Tę datę potwierdziła w jednym z wywiadów wicepremier Jadwiga Emilewicz, zastrzegając, że reaktywacja klubów będzie możliwa, jeśli nie nastąpi gwałtowny wzrost liczby osób zakażonych.

Polska Federacja Fitness przedstawiła rządowi rekomendacje dotyczące wytycznych, jakie właściciele siłowni i klubów będą musieli zastosować. Proponowane wytyczne analizuje Główny Inspektor Sanitarny.

Zgodnie z nimi, konieczne będzie:

 • Wprowadzenie dwumetrowych odległości między ćwiczącymi, a także między ćwiczącymi a pracownikami.
 • Przestrzeń w klubach na jedną osobę wynosiła między 5 a 7 metrów kwadratowych. Większe ograniczenia (strona rządowa miała proponować jedną osobę na 15 merów kwadratowych), jak czytamy w projekcie, byłyby zabójstwem dla małych osiedlowych klubów.
 • Pracownicy obsługi będą musieli nosić rękawiczki i maseczki lub przyłbice.
 • Konieczna będzie regularna dezynfekcja sprzętów i wietrzenie pomieszczeń. Pracownicy mają też prowadzić monitoring temperatury ciała wchodzących do klubu klientów.
 • Ćwiczący, według rekomendacji, nie będą musieli nosić maseczek, bo to znacząco utrudniałyby im oddychanie podczas wysiłku fizycznego.
 • W projekcie wytycznych znalazła się też propozycja, aby osoby starsze kierować na mniej oblegane godziny zajęć.

Odmrażanie sportu od 18.05.2020 roku. Najnowsze informacje

Co można od 18.05.2020?
Zwiększenie limitu osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

 • na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
 • na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).
 • Uwaga! Wprowadzamy także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

18 maja umożliwimy także organizację zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

 • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
 • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
 • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
 • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Ważne! W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

Z otwarciem siłowni i klubów fitness trzeba się jednak wstrzymać - zaplanowano to na czwarty etap. Wiele wskazuje na to, że jeśli nie zwiększy się diametralnie liczba zakażeń, nowe poluzowanie obostrzeń zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2020 roku.

Kiedy zostaną otwarte siłownie i kluby fitness?

Etapy udostępniania sal sportowych, klubów fitness, siłowni, sal tanecznych, kręgielni?

 • etap 1 - treningi indywidualne, w tym bieganie, jazda na rowerze (już dozwolone)
 • etap 2 - udostępnienie boisk i innych miejsc do uprawiania sportu na otwartej przestrzeni, w tym siłowni w parkach, lasach itp. - już dozwolone
 • etap 3 - otwarcie sal szkolnych, hal sportowych oraz innych miejsc zamkniętych, w których będzie możliwość uprawiania sportu z maksymalnie 6-osobowym składem osób uprawiających daną dyscyplinę przy utrzymaniu rygorów sanitarnych
 • etap 4. - otwarcie siłowni, sal fitness, sal tanecznych, kręgielni

Piękne i seksowne polskie sportsmenki. One są śliczne, zjawi...

Kiedy czwarty etap odmrażania gospodarki

Drugi etap odmrażania gospodarki został wprowadzony od 4 maja. Daty kolejnych etapów nie zostały podane, a wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądać sytuacja z epidemią koronawirusa w Polsce. Każdy może ćwiczyć w domu we własnym zakresie, ale ludziom brakuje możliwości wyjścia do profesjonalnej siłowi czy to klubu fitness. Na razie rząd zezwolił na bieganie i możliwość jazdy na rowerze. Na otwarcie siłowni, klubów fitness czy basenów trzeba jednak poczekać do czwartego etapu odmrażania sportu.

Rząd zdecydował się otworzyć galerie handlowe, ale znajdujące się z nich kluby do uprawiania sportu pozostały zamknięte. W takich miejscach, gdzie korzysta się ze sprzętów i w dość bliskiej odległości, rośnie ryzyko zakażenia. Wszystko wskazuje na to, że ten etap odmrażania gospodarki będzie miał miejsce pod koniec maja. Z pewnością nie będzie można korzystać na początku z szatni i pryszniców. Kluby zostaną w końcu otwarte, ale będą restrykcje sanitarne. W dalszym ciągu nie można korzystać też z siłowni plenerowych. Zatem trzeba jeszcze poczekać na otwarcie siłowni, klubów fitness, kręgielni czy basenów.

- Czwarty etap obejmie obiekty, które kojarzą się z większą bliskością osób, które ze sobą współpracują lub rywalizują w sporcie, jak siłownie, sale fitness, także baseny, rekreacja i kręglarnie, czy innego tego typu miejsca do uprawiania sportu - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Początkowo będzie też limit osób, które będą mogły brać udział jednocześnie w zajęciach. Wszystko będzie zależne od wielkości sal w klubach fitness i siłowniach.

Wiele zasad funkcjonowało już wcześniej. Z nowych mamy obowiązek noszenia maseczek w szatniach i na recepcji

Rozbudowa kompleksu sortowo-rekreacyjnego w Białobrzegach

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie