Jak zwiększyć dostępność gdańskich przestrzeni i budynków?

Materiał informacyjny Gminy Miasta Gdańska
W Poradniku przeczytamy m. in. o tym, jak planować budowę i remontować przystanki autobusowe i tramwajowe. Uwagi i wnioski do Poradnika należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznie do 30 czerwca.Zdjęcie z Poradnika projektowania uniwersalnego
Do 30 czerwca udostępniony jest do publicznego wglądu „Poradnik projektowania uniwersalnego – szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku”. Do końca miesiąca można również do niego złożyć uwagi i wnioski. Dokument ma przede wszystkim służyć tworzeniu przyjaznych rozwiązań przestrzennych dla wszystkich użytkowników.

Przestrzeń publiczna to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb i poprawy jakości życia wszystkich jej użytkowników. Tym samym ważne jest projektowanie obiektów i przestrzeni miasta w sposób sprzyjający w poruszaniu się zarówno osobom sprawnym ruchowo, jak i osobom z niepełnosprawnością, starszym, rodzicom z dziećmi w wózkach, kobietom w ciąży, osobom otyłym, niskim lub bardzo wysokim, a także z czasowym ograniczeniem mobilności.

Przyjazne rozwiązania

W tworzeniu przyjaznych rozwiązań przestrzennych wszystkim użytkownikom przestrzeni ma służyć „Poradnik projektowania uniwersalnego”, który zawiera kompendium wiedzy opracowanej w postaci kart standardów dostępności. Rekomendacje i wytyczne w nim zawarte będą wspierać projektantów i inwestorów w realizacji obowiązku zapewnienia dostępności wynikającego z zapisów Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dokument zawiera niezbędne informacje i podstawowe rozwiązania służące zaprojektowaniu i modernizacji budynków oraz przestrzeni publicznych zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Szczegółowe standardy

Szczegółowe standardy będą wskazywać projektantom preferowane rozwiązania techniczne i przestrzenne w zakresie projektowania: ciągów pieszych i ich wyposażenia, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, przejść dla pieszych, przystanków komunikacji miejskiej, pokonywania różnic wysokości w terenie, miejsc postojowych, terenów rekreacyjnych, placów zabaw, tymczasowej organizacji ruchu pieszego, a także budynków w zakresie stref wejścia, komunikacji pionowej i poziomej, pomieszczeń sanitarnych, dodatkowych oraz wyposażenia wnętrz i drogi ewakuacji.

Projektowanie uniwersalne na tle przepisów

23 kwietnia 2019 r. weszło w życie zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia do realizacji rekomendacji i zadań Modelu na rzecz Równego Traktowania. Jednym ze wskazanych w zarządzeniu zadań jest przygotowanie i wdrażanie standardów dostępności dla obiektów i przestrzeni miejskiej. W pracach nad ich przygotowaniem biorą udział m.in.: Urząd Miejski w Gdańsku, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Miejski Konserwator Zabytków i Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych. Koordynatorem prac jest Biuro Rozwoju Gdańska.

Na potrzeby stworzenia lokalnych standardów dostępności Gmina Miasta Gdańska nawiązała współpracę z przedstawicielami Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej, którzy podjęli się przygotowania standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w dostosowaniu do warunków i na podstawie obowiązujących w Gdańsku dokumentów i opracowań. Dokument został także w kwietniu 2020 roku zaopiniowany przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektonicznej.

Gdzie można zapoznać się z Poradnikiem projektowania uniwersalnego?

 1. Strony internetowe: Biuro Rozwoju Gdańska, Biuletyn Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
 2. W formie wideo w serwisie YouTube.
 3. Siedziba Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro) w godz. od 8.00 do 15.00 – dostępny jest powiększalnik tekstu.
 4. Siedziby wybranych organizacji pozarządowych (po uprzednim zgłoszeniu mailowym):
 • Fundacja im. Helen Keller,
 • Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation,
 • Fundacja I see you,
 • ISE Dolne Miasto,
 • PSONI Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
 • SPOA Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym,
 • PZN Polski Związek Niewidomych.

Na zapoznanie się z „Poradnikiem projektowania uniwersalnego” jest 30 dni, od 31 maja do 30 czerwca.

Masz uwagi lub wnioski? Zgłoś je!

Wnioski i uwagi w formie pisemnej można składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub elektronicznie na adres e-mailowy: [email protected] w terminie do dnia 30 czerwca.
Budynek BRG jest częściowo dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Biuro Rozwoju Gdańska zapewnia asystę pracownika przy wejściu do budynku. W celu zapewnienia asysty prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne u wyznaczonych osób: Moniki Lajourdie (tel. 58 308-44-44) lub Dariusza Marciniaka (tel. 58 308-44-45).