HIPOKRATES POMORZA 2016 - regulamin plebiscytu

DMZaktualizowano 

Regulamin plebiscytu pod nazwą „Hipokrates Pomorza 2016”
zwanego dalej „Plebiscytem”
Art. 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609. Organizatorem jest Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, 80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11.
2. Honorowym patronem Plebiscytu jest Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Partnerem Plebiscytu jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Hipokrates Pomorza 2016”
4. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania laureatów w kategoriach: Lekarz Rodzinny Roku, Pediatra Roku, Stomatolog Roku, Pielęgniarka/Położna Roku, Farmaceuta Roku, Ginekolog Roku, Chirurg Roku, Ortopeda Roku, Kardiolog Roku, Okulista Roku, oraz Przychodnia/Gabinet Roku i Szpital Roku.
5. W przypadku kategorii Lekarz Rodzinny Roku, Pediatra Roku, Stomatolog Roku, Pielęgniarka/Położna Roku, Farmaceuta Roku oraz Przychodnia/Gabinet Roku plebiscyt będzie prowadzony w dwóch etapach. Pierwszy, powiatowy etap plebiscytu będzie trwać od dnia 08.07.2016, do godz. 20:59:59 dnia 29.07.2016. Drugi, regionalny (wojewódzki) etap (finał) plebiscytu będzie trwać od dnia 01.08.2016 do godz. 20:59:59 dnia 12.08.2016.
6. W przypadku pozostałych kategorii plebiscyt będzie prowadzony w jednym, wojewódzkim etapie i trwać będzie od dnia 08.07.2016, do godz. 20:59:59 dnia 12.08.2016.
7. Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora: Agnieszka Król-Pogorzelska, Krystyna Kujawa i Bogusław Kaczmarek.
8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
9. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
10. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Dziennika Bałtyckiego” oraz na łamach nazywanych dalej „Tygodnikiem” tygodników dołączanych w piątki do „Dziennika Bałtyckiego” w poszczególnych powiatach:
„Gryf Kościerski” w powiecie kościerskim,
„Echo Ziemi Lęborskiej” w powiecie lęborskim,
„Gryf Wejherowski” w powiecie wejherowskim,
„Echo Ziemi Puckiej” w powiecie puckim,
„Tygodnik Kartuzy” w powiecie kartuskim,
„Dziennik Powiatu Bytowskiego” w powiecie bytowskim,
„Dziennik Człuchowski” w powiecie człuchowskim,
„Echo Pruszcza Gdańskiego” w powiecie gdańskim,
„Żuławy i Mierzeja” w powiecie nowodworskim,
„Dziennik Malborski” w powiecie malborskim,
„Dziennik Tczewski” w powiecie tczewskim,
„Dziennik Kociewski” w powiecie starogardzkim,
„Kurier Powiatu Kwidzyńskiego” w powiecie kwidzyńskim,
„Powiśle Sztum i Dzierzgoń” w powiecie sztumskim,
„Trójmiasto” w Gdańsku, Sopocie i Gdyni
oraz na stronie serwisu www.dziennikbaltycki.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
2. W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
3. Kandydatami w Plebiscycie mogą być lekarze, stomatolodzy, pielęgniarki i położne, farmaceuci oraz placówki służby zdrowia z woj. pomorskiego zgłoszone do udziału w Plebiscycie.
4. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5. W plebiscycie głos może oddać każdy.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur do plebiscytu1. Zgłoszenia kandydatur do udziału w plebiscycie można dokonać na stronie internetowej w Serwisie oraz telefonicznie pod numerami telefonu 797 001 047 i 502 499 215 do dnia 18.07.2016 r.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. imię i nazwisko lub nazwę zgłaszanego kandydata
b. wskazanie kategorii plebiscytu
c. wskazanie powiatu, którego dotyczy zgłoszenie
d. kontaktowy numer telefonu zgłaszanego kandydata (nieobowiązkowe)
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem,
w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią powyższego pkt. 2 oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji i można dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
4. W dniu 19.07.2016 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

II. Głosowanie – Etap I Plebiscytu – etap powiatowy
(dotyczy kategorii Lekarz Rodzinny Roku, Pediatra Roku, Stomatolog Roku, Pielęgniarka/Położna Roku, Farmaceuta Roku oraz Przychodnia/Gabinet Roku)
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 08.07.2016 do godz. 20:59:59 dnia 29.07.2016 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Dziennika Bałtyckiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
HGD. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z Gdańska
HSO. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z Sopotu
HGA. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z Gdyni
HBM. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. bytowskiego
HDC. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. człuchowskiego
HEP. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. gdańskiego
HTK. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. kartuskiego
HGK. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. kościerskiego
HKP. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. kwidzyńskiego
HEL. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. lęborskiego
HDM. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. malborskiego
HND. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. nowodworskiego
HPU. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. puckiego
HDK. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. starogardzkiego
HSD. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. sztumskiego
HDT. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. tczewskiego
HPW. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. wejherowskiego
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
3. W każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w Gdańsku, Sopocie, Gdyni oraz powiatach województwa pomorskiego i w każdej kategorii plebiscytu kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów, uzyska awans do drugiego, regionalnego (wojewódzkiego) etapu (finału) Plebiscytu. Kandydaci zachowają głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu.
4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów, wszyscy uzyskają awans do drugiego, regionalnego (wojewódzkiego) etapu (finału) Plebiscytu

III. Głosowanie – Etap II Plebiscytu – etap wojewódzki
(dotyczy kategorii Lekarz Rodzinny Roku, Pediatra Roku, Stomatolog Roku, Pielęgniarka/Położna Roku, Farmaceuta Roku oraz Przychodnia/Gabinet Roku)

1. W etapie II Plebiscytu wezmą udział kandydaci, którzy w każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w Gdańsku, Sopocie, Gdyni oraz powiatach województwa pomorskiego i w każdej kategorii plebiscytu kandydat, który zdobędą największą liczbę głosów. W etapie II Plebiscytu kandydaci zachowają głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu.
2. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 01.08.2016 do godz. 20:59:59 dnia 12.08.2016 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Dziennika Bałtyckiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
HLR. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii Lekarz Rodzinny Roku
HPE. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii Pediatra Roku
HST. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii Stomatolog Roku
HPP. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii Pielęgniarka / Położna Roku
HPF. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii Farmaceuta Roku
HPG. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii Przychodnia / Gabinet Roku
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
k. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
g. w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
h. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
i. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
5. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę punktów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.

III. Głosowanie w kategoriach wojewódzkich
(dotyczy kategorii Ginekolog Roku, Chirurg Roku, Ortopeda Roku, Kardiolog Roku, Okulista Roku oraz Szpital Roku)

1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 08.07.2016 do godz. 20:59:59 dnia 12.08.2016 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Dziennika Bałtyckiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
HGN. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii Ginekolog Roku
HCH. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii Chirurg Roku
HKR. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii Ortopeda Roku
HOR. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii Kardiolog Roku
HOK. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii Okulista Roku
HSZ. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii Szpital Roku
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
2. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów.
3. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę punktów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 15.08.2016 na stronie internetowej w Serwisie.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Kandydaci, którzy w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu, w każdym powiecie i w każdej kategorii Plebiscytu, zdobędą najwięcej głosów uzyskają awans do drugiego, regionalnego (wojewódzkiego) etapu (finału) Plebiscytu, dyplom, zaproszenie na uroczystą galę Plebiscytu oraz redakcyjną prezentację w Tygodniku.
3. Kandydaci, którzy w drugim, regionalnym (wojewódzkim) etapie (finale) Plebiscytu będą zwycięzcami otrzymają:
a. W kategoriach Lekarz Rodzinny Roku, Pediatra Roku, Stomatolog Roku, Ginekolog Roku, Chirurg Roku, Ortopeda Roku, Okulista Roku i Kardiolog Roku Rolnik Roku:
- statuetkę, imiennie sygnowane wieczne pióro oraz zaproszenie na trzydniowy pobyt w luksusowym hotelu Doris SPA w Kołobrzegu – za zajęcie pierwszego miejsca
- dyplom oraz zaproszenie na trzydniowy pobyt w luksusowym hotelu Doris SPA w Kołobrzegu – za zajęcie drugiego miejsca
- dyplom oraz zaproszenie na trzydniowy pobyt w luksusowym hotelu Doris SPA w Kołobrzegu – za zajęcie trzeciego miejsca
b. W kategoriach Pielęgniarka / Położna Roku oraz Farmaceuta Roku:
- statuetkę, tablet oraz zaproszenie na trzydniowy pobyt w luksusowym hotelu Doris SPA w Kołobrzegu – za zajęcie pierwszego miejsca
- dyplom oraz zaproszenie na trzydniowy pobyt w luksusowym hotelu Doris SPA w Kołobrzegu – za zajęcie drugiego miejsca
- dyplom oraz zaproszenie na trzydniowy pobyt w luksusowym hotelu Doris SPA w Kołobrzegu – za zajęcie trzeciego miejsca
c. W kategoriach Szpital Roku i Przychodnia / Gabinet Roku:
- statuetkę, dyplom oraz talon do na czterostronicowy dodatek prezentujący placówkę medyczną w wybranym terminie w codziennym wydaniu „Dzienniku Bałtyckim” – za zajęcie pierwszego miejsca
- dyplom oraz talon do na dwustronicową prezentację placówki medycznej w wybranym terminie w codziennym wydaniu „Dzienniku Bałtyckim” – za zajęcie drugiego miejsca
- dyplom oraz talon do na jednostronicową prezentację placówki medycznej w wybranym terminie w codziennym wydaniu „Dzienniku Bałtyckim” – za zajęcie trzeciego miejsca
4. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani, wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
5. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas uroczystej gali Plebiscytu.
6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres: Dziennik Bałtycki, Dział Marketingu, Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

polecane: FLESZ: Podział Mandatów po wyborach parlamentarnych

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie