Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych 2020. Regulamin plebiscytu

Akcja specjalna Gdańsk Miasto Przesiębiorczych
Regulamin plebiscytu pod nazwą „GDAŃSK Miasto Przedsiębiorczych” zwanego dalej PLEBISCYTEM

Art. 1
Informacje ogólne

1.Organizatorami PLEBISCYTU, nazywanymi dalej łącznie ORGANIZATORAMI, są:
Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:0000234045, NIP 583-290-74-40 wraz z Gminą Miasta Gdańska, Urzędem Miejskim w Gdańsku nazywana dalej ORGANIZATOREM 1 oraz Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk
nazywany dalej ORGANIZATOREM 2
2.Niniejszy regulamin (zwany dalej: REGULAMINEM) określa zasady i warunki przeprowadzenia PLEBISCYTU pod nazwą „Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych”. ORGANIZATOR 1 powołuje koordynatorkę Plebiscytu, zwaną dalej KOORDYNATORKĄ oraz Kapitułę (od 4 do 10 członków) pod przewodnictwem Osoby wskazanej przez Gminę Miasta Gdańsk zwaną dalej KAPITUŁĄ, w skład której zostaną zaproszeni przedstawiciele mi.in.: Urzędu Miasta Gdańska – Wydziału Rozwoju Społecznego, Wydziału Polityki Gospodarczej, Centrum Seniora, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Pracodawców Pomorza oraz Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Starter.
3.PLEBISCYT polega na wyłonieniu w drodze głosowania publiczności oraz niezależnie w drodze wyboru dokonanego przez KAPITUŁĘ laureatów w następujących kategoriach:
a.Przedsiębiorczość młodzieżowa
b.Przedsiębiorczość seniorów
c.Przedsiębiorczość imigrantów
d.Przedsiębiorczość społeczna
e.Przedsiębiorczość wspierająca markę Gdańska (gdański produkt/usługa)
f.Przedsiębiorca odpowiedzialny społecznie
g.Przedsiębiorczość w edukacji (dyrektorzy, rady rodziców, rodzice, nauczyciele)
4.PLEBISCYT będzie trwać od dnia 20.11.2020 r. do dnia 5.02.2021 r. do godz. 20:59
5.REGULAMIN niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady PLEBISCYTU.
6.ORGANIZATORZY zastrzegają, iż PLEBISCYT, w zakresie głosowania publiczności, nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez głosujących odpowiedzi. Z uwagi na fakt, iż jeden głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy PLEBISCYT.
7.PLEBISCYT będzie prowadzony na łamach „Dziennika Bałtyckiego” (nazywanego dalej DZIENNIKIEM) oraz na stronie serwisu www.dziennikbaltycki.pl (nazywanego dalej SERWISEM).


Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1.PLEBISCYT ma charakter otwarty. Kandydatami w poszczególnych kategoriach PLEBISCYTU mogą być:
a.w kategorii Przedsiębiorczość młodzieżowa:
mieszkańcy Gdańska w wieku od 13 do 25 roku życia
b.w kategorii Przedsiębiorczość seniorów:
mieszkańcy Gdańska w wieku powyżej 60 roku życia
c.w kategorii Przedsiębiorczość imigrantów:
pełnoletni mieszkańcy Gdańska posiadający obywatelstwo inne niż polskie
d.w kategorii Przedsiębiorczość społeczna:
podmioty ekonomii społecznej, organizacje gdańskie, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Gdańska
e.w kategorii Przedsiębiorczość wspierająca markę Gdańska (gdański produkt/usługa):
gdańscy przedsiębiorcy tworzący produkty lub usługi bezpośrednio promujące Miasto Gdańsk oraz przedsiębiorstwa identyfikowane z Miastem Gdańsk
f.w kategorii Przedsiębiorca odpowiedzialny społecznie:
gdańscy przedsiębiorcy wpierający inne podmioty
g.w kategorii Przedsiębiorczość w edukacji:
dyrektorzy, nauczyciele, rady rodziców i rodzice uczniów gdańskich szkół
2.W plebiscycie w roli Kandydata mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, spełniające wymagania określone niniejszym REGULAMINEM.
3.W plebiscycie w roli Kandydata nie mogą brać udziału pracownicy ORGANIZATORÓW ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4.W PLEBISCYCIE głos może oddać każdy.
5.Udział w roli kandydata w PLEBISCYCIE oznacza zapoznanie się z niniejszym REGULAMINEM oraz jego pełną akceptację.
6.Kandydat biorący udział w PLEBISCYCIE oświadcza, że posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód, o których mowa poniżej w pkt. 7 - 9 niniejszego artykułu REGULAMINU, dotyczących materiałów udostępnionych przez kandydata ORGANIZATOROM PLEBISCYTU.
7.Udział w roli kandydata w PLEBISCYCIE jest jednoznaczny z udzieleniem ORGANIZATOROM (każdemu z osobna) PLEBISCYTU nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania wszelkich materiałów przesłanych przez kandydata w związku z udziałem w PLEBISCYCIE, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania materiałów na łamach wszystkich wydawnictw ORGANIZATORÓW.
8.Udział w roli kandydata w PLEBISCYCIE jest jednoznaczny z udzieleniem ORGANIZATOROM PLEBISCYTU licencji niewyłącznej do nieograniczonego w czasie i miejsca korzystania z wszelkich materiałów przesłanych w związku z udziałem w PLEBISCYCIE. Udzielenie licencji następuje z chwilą przesłania materiałów.
9.Udział w roli kandydata w PLEBISCYCIE jest jednoznaczny z udzieleniem ORGANIZATOROM PLEBISCYTU nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do publikacji w wydawanych przez nich wydawnictwach i serwisach internetowych imienia i nazwiska a także wizerunku kandydata biorącego udział w PLEBISCYCIE.


Art. 3
Zasady przeprowadzania PLEBISCYTU

I. Zgłaszanie kandydatur do udziału w PLEBISCYCIE

1.Zgłoszenia kandydatur do udziału w PLEBISCYCIE można dokonać na stronie internetowej w SERWISIE od dnia 20.11.2020 r. do dnia 18.12.2020 r. włącznie.
2.Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie wymagane informacje określone w formularzu zgłoszeniowym dla wszystkich kategorii PLEBISCYTU tj.
a.Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
b.Nr telefonu osoby zgłaszającej
c.Imię i nazwisko osoby/osób zgłaszanych do Plebiscytu
d.Dane kontaktowe do osoby/osób zgłaszanych do Plebiscytu (opcjonalnie)
e.Krótki opis działania kandydata
3.Po zgłoszeniu kandydata ORGANIZATORZY zgłoszą się do osób zgłaszających lub kandydatów w celu pozyskania więcej informacji o formie działania kandydata.
Kandydat musi mieć prawo udostępnić ORGANIZATOROM wszystkie materiały potwierdzające jego działalność tj. zdjęcia, filmy, art. prasowe, podziękowania, inne nagrody, itd.
4.ORGANIZATORZY zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń. Negatywna weryfikacja zgłoszenia oznaczać będzie, że kandydatura nie zostanie dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można zgłosić do ORGANIZATORÓW reklamację na zasadach określonych w art. 6.
5.W dniu 15.01.2021, na stronie internetowej w SERWISIE zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w PLEBISCYCIE.

II. Głosowanie publiczności

1.Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem SERWISU www.dziennikbaltycki.pl i będzie trwało od dnia 22.01.2021 r. do dnia 5.02.2021 r. do godz. 20:59:59.
a.w obliczeniu wyników PLEBISCYTU biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu ORGANIZATORA 2 do godziny zakończenia PLEBISCYTU; głosy, które wpłyną do sytemu ORGANIZATORA 2 po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach PLEBISCYTU;
2.Głosowanie za pośrednictwem SERWISU odbywać się będzie na następujących warunkach:
a.uczestnicy posiadający indywidualne konto w SERWISIE mogą głosować za jego pośrednictwem;
b.uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta w SERWISIE muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www;
c.poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos na daną kandydaturę;
d.jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu na daną kandydaturę;
e.dzienny limit kliknięć wynosi 5 kliknięć z jednego urządzenia.
3. W każdym z głosowań, w każdej kategorii PLEBISCYTU, laureatami nagród publiczności zostaną kandydaci, którzy zdobędą największa liczbę głosów.
4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą najwyższą liczbę głosów laureatami nagród publiczności zostają wszyscy kandydaci którzy otrzymali najwyższą taką samą liczbę głosów.
II. Wybór KAPITUŁY

1. Niezależnie od prowadzonego głosowania publiczności KAPITUŁA, w każdej kategorii
PLEBISCYTU, dokona wyboru laureatów Nagrody Prezydenta w PLEBISCYCIE.
2. Obrady KAPITUŁY odbędą się do dnia 10.02.2021r. z wyłączeniem jawności.

Art. 4
Ogłoszenie wyników PLEBISCYTU

1.Wyniki PLEBISCYTU po uprzednim zweryfikowaniu przez ORGANIZATORÓW głosów nadesłanych w ramach głosowania publiczności zostaną ogłoszone do dnia 6.02.2021 r. w SERWISIE.
2.Wyniki obrad KAPITUŁY zostaną ogłoszone w dodatku, dołączonym do Tygodnika Trójmiasto (zasięg gdański) do 27.02.2021 r.

Art. 5
Nagrody w PLEBISCYCIE

1.Za wydanie nagród w PLEBISCYCIE odpowiada ORGANIZATOR 1.
2.Każdy z laureatów nagród publiczności, w każdej z kategorii, o których mowa w art. 2 ust. 1 otrzyma nagrodę rzeczową ufundowaną przez ORGANIZATORA 1.
3.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłaty ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4.Nagrody zostaną wysłane przez ORGANIZATORA 1 pocztą na wskazany przez laureata adres w terminie do dnia 27.02.2021r.
5.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U.2019 r. poz. 1387 z późn. zm.). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez ORGANIZATORA 1 na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w PLEBISCYCIE. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez ORGANIZATORA 1 bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6
Reklamacje

1.Reklamacje związane z PLEBISCYTEM mogą być kierowane do ORGANIZATORA 2 na adres: Dziennik Bałtycki, Dział Marketingu, Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk z dopiskiem „Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym w Gdańsku.

§ 7
Ochrona danych osobowych
NOTA INFORMACYJNA
1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to: tel. 22 201 44 00, e-mail: rodo.zgloszenia@polskapress.pl . We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail iod@polskapress.pl.
2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie plebiscytu, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w plebiscycie.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w związku ze zgłoszeniem do plebiscytu (o ile zgłaszasz własną osobę do plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią, albo gdy osoba trzecia zgłosiła ciebie), albo przez głosowanie, gdy głosujesz.

5. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a.imię i nazwisko
b.miasto
c.kategoria plebiscytu, w której bierzesz udział;
d.nazwa firmy lub szkoły, w której pracujesz/uczysz się
e.kontaktowy numer telefonu
f.adres korespondencyjny
g.adres e-mail

6. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
•naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
•podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor),
•naszym podwykonawcom, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, podmiotowi obsługującemu ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna; dostawcom narzędzi informatycznych, bankom
•sądom, policji, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

7. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Jeśli w związku z udziałem w konkursie nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego. W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w konkursie będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń oraz z uwagi na przepisy ustawy o grach hazardowych (przy loteriach).
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia konkursu.
W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
1.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień.
Posiadasz prawo do:
•żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
•wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
•przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: rodo.zgloszenia@polskapress.pl albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacji udzielamy pod nr telefonu: 797001047, e-mail: agnieszka.krol@polskapress.pl (pon.-pt. w godz. 9.00-16.00)