Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku. Wszystko albo „opcja zero”. Działacze apelują do prezydenta o "usunięcie naruszeń prawa" [zdjęcia]

wieZaktualizowano 
Jak wyjść z kryzysu po zafałszowanym wyniku Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku? Działacze Rowerowej Metropolii proponują - zamiast zaplanowanego na poniedziałek, 15 stycznia 2018 r., „dogłosowania” - realizację wszystkich zgłoszonych pod głosowanie pomysłów albo ponowne głosowanie. Aktywiści wzywają magistrat do „usunięcia naruszenia prawa”.

Swoje propozycje i uwagi działacze Rowerowej Metropolii przedstawili w piątek 12 stycznia 2018 na konferencji prasowej przed gdańskim magistratem.

- 4 grudnia miasto Gdańsk podpisało zdumiewającą umowę z firmą Asseco na przeprowadzenie niezidentyfikowanego „głosowania”. Umowa nie wspomina o Budżecie Obywatelskim, co nie dziwi, w sytuacji braku podstawy prawnej w momencie jej zawarcia. Dodatkowo umowa zdejmuje z firmy Asseco wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z dostarczonego systemu, jego błędów lub utraty danych - mówił Roger Jackowski z Rowerowej Metropolii, która wcześniej ujawniła „zafałszowanie” wrześniowych wyników głosowania.

I dodał: - Dopiero 2 stycznia prezydent miasta przypomniał sobie o konieczności opublikowania zarządzenia – podstawy prawnej dla zapowiadanego tzw. dogłosowania. Opublikowane zarządzenie z przykrością musimy określić jako farsę prawną.

Dopiero 2 stycznia prezydent miasta przypomniał sobie o konieczności opublikowania zarządzenia – podstawy prawnej dla zapowiadanego tzw. dogłosowania. Opublikowane zarządzenie z przykrością musimy określić jako farsę prawną.

Jak przekonują działacze, urzędnicy „nawet nie próbują tworzyć pozorów legalności”, a prezydent „z premedytacją łamie uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych”, „podstawowe zasady tworzenia prawa” i „demokratycznego głosowania”.

Jackowski zwrócił też uwagę na to, że Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz prowadzi śledztwo w sprawie Budżetu Obywatelskiego, na okoliczność podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez urzędników magistratu, zagrożonego karą do 3 lat więzienia.

Czytaj więcej na ten temat: Tajemnicze spotkanie ws. budżetu obywatelskiego w Gdańsku

Wspomniał również o postępowaniu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie budżetów obywatelskich z Pomorza.

Zobacz oświadczenie działaczy Rowerowej Metropolii i treść wezwania skierowanego do władz Gdańska >>>

POLECAMY NA DZIENNIKBALTYCKI.PL:


Działacze Rowerowej Metropolii zostawili w gdańskim magistracie pismo:

1. "WEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wzywam Prezydenta Miasta Gdańska do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska z dn. 28 grudnia 2017 r. nr 2185/17 zmieniającego zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska z dn. 13 lutego 2017 nr 212/17 w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu "Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku".

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2017 roku Prezydenta Miasta Gdańska wydał zarządzenie nr 2185/17 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu "Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku". Podstawą prawną kwestionowanego zarządzenia jest uchwała Rady Miasta Gdańska nr XVI/494/15 z dn. 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdańska. Uchwała ta precyzyjnie określa zasady przeprowadzania konsultacji społecznych, wyliczając wymagania, które muszą zostać spełnione. Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 4 wspomnianej uchwały, prezydent miasta występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji społecznych, wydając zarządzenie, które powinno zawierać czas trwania konsultacji (datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji). Taki wymóg spełnia zarządzenie nr 212/17 wydane 13 lutego 2017 r., które określiło czas trwania konsultacji społecznych projektu "Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku" na okres od 1 marca 2017 do 6 października 2017 r. W tym terminie odbyły się konsultacje ww. projektu zainicjowane przez Prezydenta Miasta Gdańska. Ich wyniki zostały opublikowane zgodnie z treścią § 14 ust. 2 regulaminu konsultacji będącego załącznikiem do zarządzenia nr 212/17. Ponadto, w piśmie z dn. 17 października 2017 r. skierowanym do mnie przez Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd potwierdził że "głosowanie [w ramach wspomnianych konsultacji] zostało sprawdzone i nie ma podstaw do podważania jego wyników". W związku z powyższym należy stwierdzić, że konsultacje społeczne projektu "Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku" zostały zakończone. Tymczasem w dn. 28 grudnia 2017 r. Prezydent Miasta Gdańska wydał zarządzenie nr 2185/17 zmieniające zarządzenie nr 212/17 poprzez dopisanie do jego treści punktów przewidujących "dodatkowe głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego, które wyłoni ostateczną listę projektów do realizacji w ramach konsultacji społecznych "Budżet Obywatelski 2018". Wobec zakończenia wspomnianych konsultacji i opublikowania ich wyników, kwestionowane zarządzenie nr 2185/17 jest bezprzedmiotowe. Ponadto, zmiany wprowadzone do zarządzenia nr 212/17 powodują, że "dodatkowe głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego", które miałoby się odbyć w terminie 15 - 21 stycznia 2018 r., stoi w sprzeczności z zapisami tego samego zarządzenia 212/17 zmienionego zarządzeniem 2185/17 to jest z zapisami Załącznika nr 1 - harmonogramu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku".

Kwestionowane zarządzenie jest także niezgodne z § 4 uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVI/494/15, ponieważ wprowadza element dodatkowego głosowania dla grupy "15 211 osób, które w głosowaniu elektronicznym przeprowadzonym w dniach 18.09 - 02.10 2017 r. nie wykorzystały wszystkich 6 punktów, o których mowa w § 10 ust. 2 Załącznika Nr 3". Tymczasem § 4 uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVI/494/15 jasno precyzuje, że konsultacje mogą być przeprowadzane wyłącznie z ogółem mieszkańców, z mieszkańcami obszaru miasta, którego dotyczy sprawa poddana konsultacjom lub z grupą mieszkańców wyodrębnioną ze względu na przedmiot merytoryczny konsultacji. Tymczasem grupa 15 211 osób opisana w kwestionowanym zarządzeniu nr 2185/17 została wyodrębniona na podstawie innych przesłanek niż obszar miasta lub przedmiot merytoryczny konsultacji. Należy także dodać, że informacja podana w kwestionowanym zarządzeniu, jakoby grupa 15 211 osób stanowiła grupę osób "które w głosowaniu elektronicznym przeprowadzonym w dniach 18.09 - 02.10 2017 r. nie wykorzystały wszystkich 6 punktów, o których mowa w § 10 ust. 2 Załącznika Nr 3" jest nieprawdziwa, ponieważ takich osób było 15 536.

Ponadto, zmiany wprowadzone do zarządzenia nr 212/17 kwestionowanym zarządzeniem nr 2185/17 powodują, że "dodatkowe głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego", które miałoby się odbyć w terminie 15 - 21 stycznia 2018 r., stoi w sprzeczności z zapisami tego samego zarządzenia 212/17 zmienionego zarządzeniem 2185/17 to jest z zapisami § 3 ust. 1, który określa, że "Konsultacje społeczne projektu "Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku" są wieloetapowe, mają charakter bezpośredni i równy." Tymczasem wprowadzenie dodatkowego głosowania dla 15 211 osób, które nie wykorzystały wszystkich 6 punktów, o których mowa w § 10 ust. 2 Załącznika Nr 3 powoduje, że osoby te, podczas dodatkowego głosowania, ze względu na wiedzę o cząstkowych wynikach głosowania, będą miały uprzywilejowaną pozycję względem osób które oddały komplet głosów w okresie od 18 września do 2 października 2017 r. W tej sytuacji głosy mieszkańców nie będą miały równej siły a projekty nie będą miały równych szans w głosowaniu, co narusza zasadę równości głosowania w ramach konsultacji społecznych opisaną w ww. § 3 zarządzenia.

Kwestionowane zarządzenie jest także niezgodne z § 12 uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVI/494/15, który to jasno określa, że czas trwania konsultacji nie powinien być krótszy niż 14 dni. Tymczasem w kwestionowanym zarządzeniu nr 2185/17 czas trwania konsultacji (głosowania) został skrócony względem czasu określonego w zarządzeniu 212/17 z 15 dni (głosowanie w terminie od 18 września do 2 października) do 7 dni (głosowanie w terminie od 15 stycznia do 21 stycznia).

W sytuacji, gdyby Prezydent Miasta Gdańska chciał przeprowadzić dodatkowe głosowanie w ramach konsultacji społecznych projektu "Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku" zgodnie z prawem i uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XVI/494/15, powinien unieważnić wyniki konsultacji, które odbyły się w okresie od 1 marca 2017 do 2 października 2017 r. Następnie, w drodze kolejnego zarządzenia zgodnego z uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XVI/494/15 Prezydent Miasta Gdańska mógłby ogłosić ponowną procedurę konsultacji społecznych projektu "Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku" obejmującą także głosowanie nad listą projektów w sposób zgodny z wymogami wspomnianej uchwały RMG.

Biorąc powyższe pod uwagę, wzywam do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska z dn. 28 grudnia 2017 r. nr 2185/17 zmieniającego zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska z dn. 13 lutego 2017 nr 212/17 w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu "Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku

Roger Jackowski".


Treść oświadczenia działaczy Rowerowej Metropolii:

"Oświadczenie
w związku z łamaniem prawa przez władze Gdańska podczas organizacji głosowania w
Budżecie Obywatelskim 2018 oraz przy organizacji tzw. "dogłosowania" nad projektami BO.

Po ujawnionym przez nas skandalu skasowania dziesiątek tysięcy głosów oddanych na projekty Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku, wielokrotnie apelowaliśmy do prezydenta Pawła Adamowicza o zgodne z prawem wyłonienie wiarygodnych wyników BO 2018. Na stronie www.bogdansk.pl umieściliśmy raport wskazujący uczciwą drogę wyjścia z kryzysu.

Do naszych apeli i wniosków przyłączyło się wiele organizacji, partie polityczne gdańskiej opozycji - od lewicy przez centrum po prawicę - a także wielu mieszkańców Gdańska, oczekujących możliwości ponownego głosowania przez wszystkie osoby poszkodowane utratą głosów w Budżecie Obywatelskim a przede wszystkim przywrócenia jego pełnej wiarygodności. Niestety, urzędnicy zignorowali te apele.

4 grudnia miasto Gdańsk podpisało zdumiewającą umowę z firmą Asseco na przeprowadzenie niezidentyfikowanego "głosowania". Umowa nie wspomina o Budżecie Obywatelskim, co nie dziwi w sytuacji braku podstawy prawnej w momencie jej zawarcia. Dodatkowo, umowa zdejmuje z firmy Asseco wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z dostarczonego systemu, jego błędów lub utraty danych.

Dopiero 2 stycznia prezydent miasta "przypomniał sobie" o konieczności opublikowania zarządzenia - podstawy prawnej dla zapowiadanego tzw. "dogłosowania". Opublikowane zarządzenie z przykrością musimy określić jako farsę prawną. Powstało ono poprzez dopisanie kilku punktów do podstawy prawnej pierwotnego głosowania nad BO 2018. W efekcie powstał wewnętrznie sprzeczny dokument, który nawet nie próbuje tworzyć pozorów legalności. Działając w ten sposób, prezydent Gdańska z premedytacją łamie uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji społecznych. Łamie także podstawowe zasady tworzenia prawa oraz demokratycznego głosowania. Jest to wyjątkowo oburzające, biorąc pod uwagę hasła polityczne prezydenta Pawła Adamowicza.

W związku z powyższym, na podstawie ustawy o samorządzie gminnym złożyliśmy dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Gdańsku wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, które nastąpiło poprzez wydanie zarządzenia nr 2185/17 o dodatkowym głosowaniu w ramach BO 2018. Bezprawne zarządzenie prezydenta miasta zostanie przez nas także zaskarżone w trybie administracyjnym, co może doprowadzić do unieważnienia tzw. "dogłosowania".

Ponadto, na skutek naszego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa podczas przeprowadzania wrześniowego głosowania w Budżecie Obywatelskim, Prokuratura Rejonowa w Gdańsku wszczęła postępowanie w sprawie niedopełnienia obowiązków przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, czym działano na szkodę interesu publicznego (czyn z art. 231 § 1 kodeksu karnego). Kolejne zawiadomienia w sprawie BO 2018 są aktualnie przygotowywane i będą składane do odpowiednich instytucji. 9 stycznia w sprawie afery BO 2018 w Urzędzie Miejskim rozpoczęła się także kontrola NIK. Liczymy, że działania prawne i kontrolne powstrzymają łamanie prawa i lekceważenie podstawowych zasad demokracji, jakich dopuszczają się władze Gdańska w sprawie Budżetu Obywatelskiego.

Autorzy projektu ogólnomiejskiego nr 10 w BO 2018 i koordynatorzy
kampanii Rowerowa Metropolia: Roger Jackowski, Lidia Makowska, Michał Błaut"

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 3

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.
m
mieszkaniec Gd. - Południe

W projekcie Rowerowej Metropolii nic nie było ukryte. Wystarczy poszukać w sieci, były nawet wizualizacje drogi rowerowej na Armii Krajowej. Co więcej projekt ma zgodę ZDiZ ponieważ po likwidacji pasa autobusowego po wybudowaniu linii tramwajowej i po otwarciu obwodnicy południowej nitka Armii Krajowej pod górę ma rezerwy. Korki tworzą się na drugiej jezdni. I nie tworzą ich raczej rowerzyści.

J
Joanna

Dziennikarko , która pisałaś ten artykuł. Czemu nie napiszesz o co naprawdę chodzi Rogerowi? W jego projekcie jest ukryta sekcja. Chodzi o zwężenie Armii Krajowej do dwóch pasów. Powstaną korki na Chełm! Nie pozwólmy porwać naszego miasta fanatykowi z Rowerowej Metropolii!!

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3