BAZYLIKA KATEDRALNA W PELPLINIE – KONCEPCJA ZMIAN W OFERCIE ZESPOŁU POCYSTERSKO-KATEDRALNEGO

Artykuł sponsorowany

W Pelplinie realizowany jest projekt pn. „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego który stanowi element kompleksowych zmian wprowadzanych etapowo na terenie Diecezji Pelplińskiej.

W 2015 roku powstała koncepcja zmian w całym zespole pocystersko-katedralnym w Pelplinie, którego częścią jest Bazylika. Koncepcja zakłada intensyfikację ruchu turystycznego na terenie zespołu pocystersko-katedralnego w wyniku otwarcia na nowe grupy odbiorców, zbudowania nowej oferty turystycznej oraz rozbudowy infrastruktury dopasowanej do potrzeb odwiedzających. Jednym z elementów zmian ma być powołanie Kociewskiego Centrum Kultury. Jednostka ta będzie realizować nowe zadania w zakresie upowszechniania i promocji kultury historycznej i wystawienniczej, ma też organizować ważne wydarzenia kulturalne o znaczeniu regionalnym i ogólnopolskim.

Na wdrożenie koncepcji składa się szereg działań, które zostały już podjęte:
• realizacja projektu głębokiej termomodernizacji dla budynków znajdujących się w zespole pocystersko-katedralnym, w tym na terenie Bazyliki Katedralnej
• realizacja projektu szlaku religijnego Szlak Sanktuariów Maryjnych Pomorza
• realizacja projektu szlaku religijnego Szlak Kościołów Książąt Pomorskich
• restauracja Parku Biskupiego wraz z udostępnieniem Parku zwiedzającym i stworzeniem kawiarni;
• stworzenie kompleksu obsługi turystów w skład którego będzie wchodzić m.in. restauracja, sala widowiskowo-konferencyjna przeznaczona na eventy kulturalne oraz punkt obsługi turystów;

Obecnie toczą się prace projektowe dotyczące kolejnych przedsięwzięć mających na celu rozbudowę infrastruktury turystycznej oraz stworzenie kompleksowej oferty turystycznej na terenie zespołu pocystersko-katedralnego w Pelplinie, m.in.:
• modernizacja zabytkowej hydroelektrowni na rzece Wierzyca (zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Bazyliki Katedralnej) – jako dodatkowej atrakcji dla turystów.

Obszar oddziaływania projektów ma charakter ponadregionalny, wykraczając poza Region Północny. Związane jest to z rozszerzeniem dotychczasowej działalności oraz budową nowej działalności. W połączeniu z działaniami promocyjnymi doprowadzi to do zwiększenia liczby odwiedzających, w szczególności:
• w grupie turystów odwiedzających Trójmiasto, Bydgoszcz, Toruń i Elbląg (reprezentanci wszystkich Regionów);
• w grupie pielgrzymów – wykorzystanie potencjału prawie 300 parafii wchodzących w skład Diecezji Pelplińskiej oraz parafii z sąsiednich diecezji (przede wszystkim z Regionu Centralnego).

W efekcie prowadzonych działań oczekiwane jest pojawienie się zupełnie nowych grup odbiorców z całego kraju zainteresowanych unikalnymi zabytkami techniki, np. grup studenckich z politechnik. W rezultacie zasięg oddziaływania Bazyliki Katedralnej istotnie wzrośnie. W efekcie Bazylika otworzy się na dzieci i turystów biznesowych, konferencyjnych, czy kongresowych, jej oferta będzie również znacznie bardziej atrakcyjna dla turystów szukających innych wartości niż religijne.

Przypomnijmy:

W Pelplinie dnia 9 września 2016 roku miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinasowanie projektu pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentowanym przez Pana Sekretarza Stanu w Ministerstwie Panem Jarosławem Sellinem a Diecezją Pelplińską reprezentowaną przez Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasynę. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o nr POIS.08.01.00-00-0048/16-00 pod nazwą: „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Wartość projektu: 21 000 689,82 PLN (kwota wydatków kwalifikowalnych: 20 986 589,82 PLN)

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 17 838 601,34 PLN 

Cele projektu i jego spójność z odpowiednimi osiami priorytetowymi programu operacyjnego lub programów operacyjnych oraz jego przewidywany wkład w realizację szczegółowych celów i rezultatów tych osi priorytetowych oraz przewidywany wkład w rozwój społeczno-gospodarczy obszaru objętego danym programem operacyjnym. 

Nadrzędnym celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego w Bazylice Katedralnej w Pelplinie. Realizację celu wspierać będą cztery cele cząstkowe
1. Zapewnienie dostępu do zabytków techniki, które dotychczas nie były udostępniane
2. Zwiększenie dostępu do zasobów kultury (nowe grupy odbiorców - dzieci, turyści biznesowi i konferencyjni)
3. Stworzenie i wypromowanie produktu turystycznego
4. Poprawa warunków eksponowania I propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego w Bazylice

Dodaj ogłoszenie