Ambitni, dzielni, niemal w pełni samodzielni. Centra opiekuńczo-mieszkalne drogą do samodzielności osób z niepełnosprawnościami.

Materiał informacyjny Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Do 30 czerwca br. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi nabór wniosków w ramach programu, dzięki któremu powstaną nowe „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. To wsparcie dla samorządów w tworzeniu i utrzymaniu placówek pobytu dziennego lub całodobowego dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystko po to, aby zagwarantować tym osobom, a także im rodzinom, jak najlepsze warunki do przezwyciężania codziennych trudności i realizacji codziennych pasji.

Współczesny świat daje wiele możliwości rozwoju dla osób niepełnosprawnych. Poza życiem prywatnym, mogą oni z sukcesami realizować się także na polu zawodowym i społecznym. Wielu z nich to wzorowi pracownicy, zaangażowani rodzice, aktywni turyści, a często także osoby, które z wielką charyzmą realizują swoje marzenia i pasje. Coraz częściej słyszy się także o osobach niepełnosprawnych uprawiających dyscypliny sportowe, które wydają się ekstremalnie trudne nawet dla osób w pełni sił.

*

Tym co jest wspólne dla nas wszystkich to potrzeba samorealizacji i spełniania swoich marzeń oraz życiowych planów. Współczesny świat oraz dynamiczny rozwój technologii kompensacyjnych i asystujących, a także pojawianie się nowych narzędzi komunikacji stwarza coraz większe szanse na samorealizację również osobom z niepełnosprawnościami - powiedział Robert Jagodziński z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji i dodał - Jednak w ich przypadku spełnianie życiowych zamierzeń i pełnienie różnych ról społecznych związanych z rodziną, pracą zawodową, sportem, czy też rekreacją i spędzaniem wolnego czasu stanowi często ogromne wyzwanie. Bez odpowiedniego, dobrze zaplanowanego programu wsparcia może to przekraczać możliwości także im najbliższych.

Dlatego tak ważne jest tworzenie przyjaznych warunków w środowisku zamieszkania oraz zapewnianie różnych form wsparcia pozwalających na rozwijanie umiejętności decydujących o samodzielności w codziennym życiu, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z psychologicznych, społecznych i medycznych aspektów niepełnosprawności. Taki cel realizuje program „Centrów opiekuńczo-mieszkalnych”, dzięki któremu jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać dofinansowanie na stworzenie, a następnie utrzymanie placówek pobytu dziennego lub całodobowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnościami stanowią ok 12 proc. wszystkich Polaków. Ich życie często nie jest usłane różami. Dlatego naszym zadaniem jest pomóc im w efektywnym usamodzielnianiu się. Odpowiedzią na te potrzeby jest właśnie nowa edycja programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Zależy nam na tym, żeby stworzyć miejsca jak najbardziej zbliżone do warunków domowych, gdzie mieszkańcy są w centrum zainteresowania. Do 2024 roku chcemy przeznaczyć na ten program 300 mln złotych. Jestem przekonana, że dla wielu osób z niepełnosprawnościami to szansa na uzyskanie pełnej niezależności. Dlatego zachęcam samorządy do nadsyłania wniosków – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Centra, w których docelowo mieszka kilka czy kilkanaście osób, mają za cel stymulowanie procesów uspołecznienia osób niepełnosprawnych, a także pomoc w rozwijaniu relacji międzyludzkich. Dzięki wsparciu odpowiednich specjalistów zwiększą się także ich kompetencje społeczne oraz gotowość do podejmowania różnych aktywności, stosownie do posiadanego potencjału i zasobów. Nowa forma programu ma także na celu wprowadzenie jednego, wysokiego standardu takich miejsc, tak żeby zarówno osoba żyjąca na terenie wiejskim, jak i w dużym mieście mogła cieszyć się tak samo wysoką jakością usług.

- Zdecydowaliśmy się na zmianę sposobu oceniania wniosków i zwiększenie nacisku na podmiotowość osób korzystających z centrów – zaznacza Paweł Wdówik. – Teraz będzie to maksymalnie 20 osób. Chcemy, by te miejsca służyły także osobom potrzebującym pobytu całodobowego, dlatego w każdym centrum będą co najmniej dwa takie miejsca. Ponadto mają one zapewniać możliwość świadczenia opieki wytchnieniowej. Oznacza to, że centrum będzie dysponować miejscami pozwalającymi na to, by osoba z niepełnosprawnością otrzymała należytą pomoc, gdy jej opiekun będzie korzystał z opieki wytchnieniowej – tłumaczy Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Aby podnieść standard i komfort zamieszkujących centra, wprowadzono dodatkową kartę oceny wniosków. Premiowane w niej będą m.in. pokoje jednoosobowe, dostępność architektoniczna i odpowiednia lokalizacja. Tym samym jeśli w budynku centrum opiekuńczo-mieszkalnego ponad połowa pokoi będzie dwuosobowa, to zgłaszający go samorząd nie otrzyma punktów w tej ocenie. Jeśli będzie ich minimum 50 proc., samorząd otrzyma jeden punkt, a gdy 100 proc. – aż trzy. Wszystko po to, aby zwiększyć komfort codziennego funkcjonowania klientów centrów.

- Bardzo się cieszę z wprowadzenia dodatkowych kryteriów przy ocenianiu wniosków. Osoby z niepełnosprawnościami, podobnie jak każdy z nas, chcą mieszkać w dobrze zlokalizowanym miejscu, komfortowym i estetycznym, a ponadto w pełni dostępnym. Dzięki temu, że wprowadzone zostały dodatkowe kryteria, takie jak dostęp do różnego rodzaju usług oraz form spędzania czasu, w tym sklepów, miejsc kultu religijnego, restauracji, placówek kultury to życie mieszkających tam osób będzie dużo bardziej aktywne – powiedział Robert Jagodziński z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

Kolejnym elementem podlegającym ocenie jest dostępność architektoniczna. Budynek, w którym funkcjonuje centrum opiekuńczo-mieszkalne ma spełniać standardy dostępności, opisane w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Tym samym Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej chce promować te miejsca, z których osoby niepełnosprawne mogą korzystać w pełni samodzielnie.

– Co raz więcej miejsc w Polsce jest dostępna dla osób niepełnosprawnych i to bardzo cieszy. Chcemy jednak już teraz pójść krok dalej i zacząć promować te, w których osoby niepełnosprawne mogą poruszać się bez pomocy drugiej osoby. Tym samym będziemy na przykład zwracać uwagę na to, czy w danym budynku jest winda, a nie tylko podnośnik, obsługiwany przez personel. Chcemy osobom korzystającym z tych placówek zagwarantować pełen komfort i niezależność – dodał minister Wdówik.

Program składa się z dwóch modułów. Pierwszy obejmuje utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Drugi moduł to dofinansowanie utrzymania działalności ośrodka. Samorządy, które zdecydują się na złożenie wniosków w pierwszym module mogą otrzymać pieniądze na budowę, zakup lub zmianę przeznaczenia istniejącego obiektu, jego remont, a także na późniejsze wyposażenie w odpowiedni sprzęt i zagospodarowanie terenu wokół niego. Co istotne, finansowaniu będzie podlegać 100 proc. kosztów, choć z pewnymi zastrzeżeniami, bo np. całkowita powierzchnia centrum nie może być większa niż 500 mkw., a w przypadku zakupu sprzętu i innego wyposażenia obowiązuje limit 10 tys. zł na jedno miejsce. Czas na składanie wniosków w pierwszym module mija 30 czerwca. Do 30 września mają natomiast czas te samorządy, które będą chciały skorzystać z dofinansowania na utrzymanie działalności ośrodka. Wsparcie w tym module można przeznaczyć na sfinansowanie bieżących kosztów działalności, wynagrodzenia kadry oraz transport osób niepełnosprawnych.

Wnioski o przyznanie dotacji samorządy mogą składać do właściwych urzędów wojewódzkich. Następnie wojewoda sporządzi i przekaże je ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego wraz z listą rekomendowanych wniosków oraz wymaganymi dokumentami. W ramach modułu pierwszego ma to nastąpić do 16 lipca, a w przypadku modułu drugiego – w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku od gminy czy powiatu.

Dodaj ogłoszenie