500 plus dla niepełnosprawnych 2020. Kto dostanie? Jakie kryteria dochodowe? Pobierz wniosek! 20.02.2020

Beata Bednarz
500 plus dla niepełnosprawnych. Na razie nie wiadomo, od kiedy będzie wypłacany kolejny "plus" - stały miesięczny dodatek dla dorosłych niepełnosprawnych
500 plus dla niepełnosprawnych. Na razie nie wiadomo, od kiedy będzie wypłacany kolejny "plus" - stały miesięczny dodatek dla dorosłych niepełnosprawnych Piotr Hukało/archiwum
500 PLUS DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - stały dodatek w wysokości 500 zł miesięcznie dla osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia, całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Program wystartował 1.10.2019 r. Sprawdź, komu przysługuje dodatek, jakie są kryteria przyznania 500 plus dla niepełnosprawnych, skąd wziąć wniosek, jak go wypełnić, gdzie złożyć i od kiedy 500 PLUS będzie wypłacane.

500 plus dla niepełnosprawnych. Od 1.10.2019 wnioski są rozpatrywane

Wnioski o 500 plus dla niepełnosprawnych są rozpatrywane od 1 października 2019 r., czyli w dniu wejścia w życie ustawy o świadczeniu.

500 plus dla niepełnosprawnych. Skąd wziąć wniosek?

Wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych jest dostępny od 2.09.2019 r. Można go pobrać ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w siedzibach ZUS.

Sprawdź: jak wypełnić wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych, gdzie i kiedy złożyć wypełniony wniosek o to świadczenie.

Więcej informacji TU ⇩

Pobierz

500 plus dla niepełnosprawnych. W jakim czasie zostanie wydana decyzja?

Decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Okolicznością taką może być uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

WAŻNE!

ZUS: Jeśli złożysz wniosek przed 1 grudnia 2019 roku, na wydanie decyzji w sprawie świadczenia uzupełniającego będziemy mieć 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji (art. 27 ust. 1 ustawy o świadczeniu uzupełniającym).

Świadczenie uzupełniające przyznane zostanie od miesiąca, w którym spełnisz wymagane warunki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłosisz wniosek o to świadczenie.

500 plus dla niepełnosprawnych. Prezydent podpisał ustawę 9.08.2019

Ustawę wprowadzającą świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych w piątek 9.08.2019 r. podpisał prezydent Andrzej Duda. Nowe przepisy obowiązują od 1 października 2019 roku.

Wcześniej Sejm przyjął senackie poprawki do ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie ma przysługiwać w wysokości nie wyższej niż 500 zł, zaś łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1,6 tys. zł. Senatorowie zaproponowali podwyższenie sumy z 1,1 tys. zł - jak przewidywał pierwotnie rządowy projekt - właśnie do kwoty 1,6 tys. zł.

Świadczenie ma przysługiwać w wysokości nie wyższej niż 500 zł, zaś łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1,6 tys. zł. Senatorowie zaproponowali podwyższenie sumy z 1,1 tys. zł - jak przewidywał pierwotnie rządowy projekt - właśnie do kwoty 1,6 tys. zł.

Oznacza to, że osoby otrzymujące obecnie świadczenia nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (czyli 1100 złotych) nie zostaną pozbawione możliwości uzyskania świadczenia uzupełniającego.

500 plus dla niepełnosprawnych. Kiedy złożyć wniosek?

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych rozpoczęło się od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 października 2019 r. Dodatek będzie przysługiwać od miesiąca, w którym prawidłowo wypełniony wniosek został złożony.

Wniosek można złożyć w instytucji, która wydała potwierdzenie niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. w ZUS, KRUS lub innej właściwej instytucji wypłacającej świadczenia emerytalno-rentowe.

500 plus dla niepełnosprawnych. Kryterium dochodowe

Rada Ministrów przyjęła 9.07.2019 r. projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, dzięki której osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji dostaną stały dodatek tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych.

ZOBACZ KONIECZNIE:

Będzie jednak obowiązywać kryterium dochodowe!

Każda osoba która ma dochód do 1100 zł dostanie całą kwotę 500 zł - zapewniła w lipcu 2019 r. Bożena Borys-Szopa, minister rodziny, pracy i polityki społecznej na briefingu prasowym w Kancelarii Premiera.

Później Sejm przyjął poprawki zgłoszone przez senator PiS Bogusławę Orzechowską. Wprowadziły one do ustawy zasadę "złotówka za złotówkę". Przewidują one, że świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało "w wysokości nie wyższej niż 500 złotych miesięcznie", przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 złotych.

Jak zaznaczyła minister Bożena Borys-Szopa, świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobom, które

 • ukończyły 18 lat,
 • są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność została stwierdzona stosownym orzeczeniem,
 • otrzymują świadczenia w wysokości nieprzekraczającej najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 1100 zł.

– W ubiegłym roku podnieśliśmy najniższą rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do poziomu 1100 zł. Stąd ten tzw. próg dochodowy – tłumaczyła wówczas minister.

- Wypłata świadczenia będzie następowała na wniosek. Wniosek trzeba złożyć w organie, który wydał orzeczenie o niepełnosprawności - dodała Bożena Borys-Szopa. - Osoby będą miały pół roku na złożenie wniosku.

Dodatkowo osoby, które mają wyłącznie orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, będą mogły wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wraz z wnioskiem o świadczenie uzupełniające, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Briefing prasowy w Kancelarii Premiera z udziałem minister Bożeny Borys-Szopy, minister rodziny, pracy i polityki społecznej:

500 plus dla niepełnosprawnych. Co zawiera wniosek o przyznanie świadczenia?

Wniosek zawiera:
1. dane osoby:
a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) numer PESEL albo, jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu,
d) adres miejsca zamieszkania,
e) adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania –w przypadku osoby nieposiadającej adresu miejsca zamieszkania,
f) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
2. Inne informacje, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia uzupełniającego;
3. wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty
4. podpis wnioskodawcy lub jego przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika.

Do wniosku należy załączyć:
1. orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (albo orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji) - z wyjątkiem przypadku, gdy ten dokument jest już w posiadaniu organu właściwego;
2. w przypadku osób uprawnionych do emerytury i renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze –dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokości, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych;

Ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni .

500 plus dla niepełnosprawnych. Co wlicza się do dochodu?

1. Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, której dochody przekraczają 1100 zł.

Do dochodu wlicza się m.in.:

 • świadczenie dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
 • świadczenie z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o którym mowa w art. 18 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • świadczenie dla kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • świadczenie emerytalne dla żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
 • świadczenie emerytalne dla funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
 • emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • rentę z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • rentę z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach
 • rentę dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych
 • okresową emeryturę kapitałową
 • emeryturę pomostową
 • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
 • okresową emeryturę rolniczą

Do dochodu nie wlicza się m.in.:

 • alimentów na rzecz dzieci,
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia wychowawczego,
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego,
 • zapomogi pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,
 • dodatku wychowawczego
 • dopłaty do czynszu otrzymywanego w pierwszych latach najmu mieszkania

500 plus dla niepełnosprawnych. Komu nie przysługuje?

Świadczenie uzupełniające nie przysługuje też osobie uprawnionej, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności, poza osobą uprawnioną, która odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

500 plus dla niepełnosprawnych. Skąd będzie finansowane?

Świadczenie uzupełniające, koszty obsługi jego wypłaty oraz koszty obsługi wniosku finansowane będą ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zapowiadał rząd w projekcie ustawy. Ponadto, w projekcie przewidziano możliwość udzielenia pożyczki przez Fundusz Pracy Solidarnościowemu Funduszowi Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywanie dotacji z budżetu państwa Solidarnościowemu Funduszowi Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Podano wówczas, że rząd zabezpieczył na wypłatę stałego dodatku 500 plus dla niepełnosprawnych 3 miliardy złotych. Docelowa grupa, która będzie pobierać dodatek, została oszacowana na 500 tys. osób.

Tymczasem 19 listopada 2019 r. w głosowaniu posłowie nowej kadencji poparli projekt PiS w sprawie finansowania tzw. trzynastych emerytur ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Z funduszu mają być też finansowane renty socjalne. Według posłów opozycji to "próba zamachu na prawa niepełnosprawnych"

Zapowiedź 500 plus dla niepełnosprawnych na majowej konwencji PiS

Na majowej konwencji w Krakowie PiS zapowiedział wypłatę 500 zł miesięcznie dla osób niepełnosprawnych powyżej 18. roku życia.

- Chcemy przeznaczyć pieniądze na comiesięczny stały dodatek dla wszystkich tych osób, które mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności - powiedział wówczas w Krakowie premier Mateusz Morawiecki.

ZOBACZ KONIECZNIE:

- Będzie to najprawdopodobniej 500 zł miesięcznie dla osób powyżej 18. roku życia - ogłosił w maju 2019 r. premier, wyjaśniając, że "to wszystko jest jeszcze liczone". - Chcemy ulżyć osobom, które zostały najbardziej poszkodowane przez los.

500 plus dla niepełnosprawnych. Kto je otrzyma? Jakie będą kryteria?

Premier zapowiadając przyznanie 500 plus dla niepełnosprawnych zaznaczył, że stały comiesięczny dodatek otrzymywałyby osoby, które mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności, "o niemożności prowadzenie jakiegokolwiek życia samodzielnie".

Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska dzień później poinformowała, że świadczenie trafi:

 • do około pół miliona dorosłych osób niepełnosprawnych,
 • całkowicie niezdolnych do pracy,
 • które oprócz renty socjalnej nie mają innych stałych źródeł utrzymania, takich jak na przykład świadczenie emerytalne czy renta z tytułu niezdolności do pracy.

Koszt programu ma się zmieścić w 3 mld zł.

- Wsparcie będzie kierowane do osób dorosłych i nie będzie miał znaczenia wiek orzeczenia niepełnosprawności - podkreśliła Kopcińska w TVP Info.

500 plus dla niepełnosprawnych. Od kiedy?

Na majowej konwencji PiS premier zapowiedział, że stały dodatek 500 plus dorośli niepełnosprawni posiadający orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, po raz pierwszy otrzymaliby w jak najkrótszym czasie. Konkretnego terminu nie podał.

- W najbliższych kilku miesiącach chcemy przekazać osobom niepełnosprawnym powyżej 18. roku życia, całkowicie niezdolnym do samodzielności, comiesięczny, stały dodatek w wysokości najprawdopodobniej 500 złotych - powiedział w niedzielę w Krakowie premier Mateusz Morawiecki.

Zobacz też:

500 plus dla niepełnosprawnych. Skąd pieniądze na ten cel?

W niedzielę w Krakowie podczas konwencji PiS jako pierwszy swoje przemówienie wygłosił prezes partii Jarosław Kaczyński. - Mamy nowe propozycje dla osób niepełnosprawnych, mamy kolejny "plus" do naszej piątki.

Skąd rząd weźmie środki na wypłatę kolejnego stałego dodatku?

500 plus dla niepełnosprawnych ma być finansowane - według premiera Morawieckiego - z podatku handlowego i Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, funkcjonującego od stycznia 2019 r.

Polska wygrała w Sądzie Unii Europejskiej sprawę przeciwko Komisji Europejskiej w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. Dzięki temu Polska będzie mogła pobierać podatek handlowy, który dotychczas był zawieszony.

- Zgodnie z obietnicą sprzed roku chcemy przeznaczyć te środki i te z wygranego procesu ws. podatku handlowego na comiesięczny, stały dodatek dla wszystkich tych osób, które mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności, o niemożności prowadzenie jakiegokolwiek życia samodzielnie - powiedział premier w Krakowie.

Wprowadzenie 500-złotowego dodatku było jednym z postulatów rodziców osób niepełnosprawnych, którzy przed rokiem protestowali w Sejmie. Wówczas rząd PiS odrzucał ten postulat.

500 plus dla niepełnosprawnych. Projekt ustawy na posiedzeniu rządu

We wtorek 9.07.2019 r. rząd przyjął projekt ustawy o 500 plus dla osób niepełnosprawnych.

Zobacz też: Sejm uchwalił 500+ dla niepełnosprawnych z poprawką PO zakładającą niewliczanie emerytur i rent do kwoty uprawniającej do świadczenia

Źródło:
TVN 24

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 635

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

wniosek zlozylam w pazdzierniku i do dizis cisza

G
Gość
11 lutego, 17:00, Gość:

Czy może ktoś mi pow hsk wygląda ta komisja

prosze isc do lekarza prowadzącego zeby wypisał zaświadczenie ze stan pani zdrowia nie pozwala na odbycie podrózy na badanie lekarskie ... no chyba ze komisję ma pani na miejscu .... to trzeba ....

nie ma się czego obawiać tam tez pracują ludzie...

G
Gość
26 lutego, 11:03, Gość:

złożyłam wniosek 500 w zus 4 pażdziernika 2019 dziś jest 2020 luty i nadal nie mam decyzji ani komisji co dalej to KPINY

dzwonić trzeba ja tak robiłam dzwoniłam co pare dni i się doczekałam po 4 miesiącach

G
Gość

niech nikt na to nie liczy,ostrzegam bo wiem,moja mama jest bardzo ciężko chora,wymaga stałej opieki,drogich odżywek i leczenia,na komisji mimo pisma od onkologa,neurologa i innych papierów nie uznano jej za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji,jest po ciężkiej operacji,nie może nic robić,ma najniższą emeryturę a mimo to lekarz komisyjny nie przyznał jej tej pomocy,pewnie rozdają to swoim rodzinom i znajomym jak zawsze,nfz i zus to bandyckie organizacje i tyle.

G
Gosc
28 grudnia 2019, 22:24, Gość:

Rząd zostawił chorych gr2 umiarkowanym niepełnosprawnym padaczki schorzenia neurologiczne bez rąk nóg po operacjach bez pomocy wsparcia znów spychaja nas na margines zero pomocy wszystko podrożały a nas omija dobra zmiana

7 stycznia, 14:49, Gość:

Ludzie pracujący nic nie mają z tej dobrej zmiany tak samo jak niepełnosprawni z gr 2 . Sorki, mają podwyżki cen wszystkiego.

15 stycznia, 9:28, wqd:

Ważne, że ci którzy nie pracują, piją i nie zajmują się dziećmi (a je tylko robią) nie muszą spełniać praktycznie ŻADNYCH kryteriów!

Natomiast niepełnosprawni są "lepsi" i "gorsi".....

17 stycznia, 10:13, Gość:

Nie chciałabyś być tym gorszym niepełnosprawnym????? To uważaj bo się może spełnić jak tak zazdroscisz. O niezdolnych do samodzielnej egzystencji pisać że nie roby i patologia. Mózgi wam wyżarła chemia a resztę mózgu słońce wypaliło. Paszkwile i tłuki

A dajcie spokój. Musi być dobrze napisane w przeciwnym przypadku ZUS nie da. Znam cwaniakow zdrowych mających kupione renty i znaczny stopień a są zdrowi jak ryby. Można? Można Ten kraj to cyrk

G
Gość

złożyłam wniosek 500 w zus 4 pażdziernika 2019 dziś jest 2020 luty i nadal nie mam decyzji ani komisji co dalej to KPINY

G
Gość

d

m
mewa

NIEPEŁNOSPRAWI ALE WEDŁUG RZĄDU TO LUDZIE KTÓRZY MAJA STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZNACZNY A UMIARKOWANI SĄ SPRAWI BO 500 NIE PRZYSŁUGUJE A LUDZIOM KTÓRZY MAJĄ PO 5 DZIECI TO NA KAŻDE DZIECKO PRZYSŁUGUJE BEZ WYJĄTKU

G
Gość
25 lutego, 18:12, Gość:

złożylem wniosek o 500 dla niepełnosprawnych we wrześniu 2019r do dnia 2020-02-25 nie dostałem żadnej odpowiedzi co robić. Chodziłem do PZU każą czekać, gdzie się udać żeby dostać jakąś odpowiedź.

To długo trwa.Ja składałam 31.10. A komisję miałam 29.01 dopiero.W grudniu dzwoniłam i kazali mi czekać.

G
Gość

złożylem wniosek o 500 dla niepełnosprawnych we wrześniu 2019r do dnia 2020-02-25 nie dostałem żadnej odpowiedzi co robić. Chodziłem do PZU każą czekać, gdzie się udać żeby dostać jakąś odpowiedź.

R
Rzyt

Kwestia ciągłego trwania programu 500 i polityki socjalnej jest najważniejsza. Bez ciągłości nie będzie efektów tych wydatków

G
Gość
19 lutego, 9:39, Gość:

Witam moja córka ma 34 lata ma znaczny stopień niepełnosprawności wymaga pomocy drugiej osoby stopień wydany na stałe wysłałam wniosek o 500 do ZUS w Rzeszowie i przyszło mi wezwanie na komisje lekarską byłam z córką lekarz nawet nie czytał dokumentacji medycznej skierował córkę na drugi dzień do psychologa pojechałam z córką badanie trwało 7 minut córka tam cały czas przepłakała i po kilkunastu dniach przyszło pismo z odpowiedzią że nie jest niezdolna do samodzielnej egzystencji i jeszcze napisano jakieś stopnie lekki - umiarkowany każdy któremu opowiedziałam o tej sprawie jest zszokowany bo znają moją córkę i wiedzą że jej te pieniądze się należą gdybym wiedziała że tak będzie to bym się o te pieniądze nie starała szkoda zdrowia mojego i córki jest to bardzo niesprawiedliwe Pozdrawiam wszystkich

Witam niby się należy ale się nie należy winny ZUS albo rząd nie ma pieniędzy najlepiej z tym iść do sądu lub do telewizji i zaprosić sobie z 50 światków którzy znają tę osobę bo jeżeli ma wszystko co potrzeba to na co te badania w ZUS

G
Gość
8 lutego, 21:16, Gość:

A przyznali Pani Panu to orzeczenie

Czy 500 plus wlicza się w dochód?

G
Gość

Witam moja córka ma 34 lata ma znaczny stopień niepełnosprawności wymaga pomocy drugiej osoby stopień wydany na stałe wysłałam wniosek o 500 do ZUS w Rzeszowie i przyszło mi wezwanie na komisje lekarską byłam z córką lekarz nawet nie czytał dokumentacji medycznej skierował córkę na drugi dzień do psychologa pojechałam z córką badanie trwało 7 minut córka tam cały czas przepłakała i po kilkunastu dniach przyszło pismo z odpowiedzią że nie jest niezdolna do samodzielnej egzystencji i jeszcze napisano jakieś stopnie lekki - umiarkowany każdy któremu opowiedziałam o tej sprawie jest zszokowany bo znają moją córkę i wiedzą że jej te pieniądze się należą gdybym wiedziała że tak będzie to bym się o te pieniądze nie starała szkoda zdrowia mojego i córki jest to bardzo niesprawiedliwe Pozdrawiam wszystkich

G
Gość
13 lutego, 17:11, Gość:

Jak wyglada komisja

Kilka postów wcześniej napisałam.

Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie